Opština Berkovici

Naslovna Berkovići Privreda ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за фарму за тов свиња

ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за фарму за тов свиња

El. pošta Štampa PDF

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ

Општинска управа

Одјељење за општу управу

Број:03/4-36-3/23

Датум:13.03.2023.год.

            Одјељење за општу управу општинске управе општине Берковићи, рјешавајући по захтјеву „МИВАС МИЛК“д.о.о. Берковићи, за издавање еколошке дозволе за фарму за тов свиња- објекат број 3 у Берковићима, капацитета 248 свиња на к.ч. број:686/1,К.О. Хатељи у општини Берковићи, а на основу чл. 89. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број: 71/12,79/15 и 70/20) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07,50/10 и 66/18)

доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1.Даје се „МИВАС МИЛК“д.о.о. Берковићи, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за фарму за тов свиња- објекат број 3 капацитета 248 свиња на к.ч.број:686/1, К.О. Хатељи у општини Берковићи

2.Погони и постројења за које се издаје еколошка дозвола су:

2.1. Приземни слободностојећи објекат чврсте градње спољних габарита 29,0mx 10,40m.

3.„МИВАС МИЛК“д.о.о. Берковићи дужан је да:

$13.1.   Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине током рада и након престанка рада постројења.

3.2.Примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија,током рада и након престанка радапостројења, у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, а посебно:

3.2.1.Мјере технологије и технике за спречавање, смањивање, ублажавање или санацију штетних утицаја на животну средину, третман и управљање отпадом и управљање нуспроизводима као и мјере у случају инцидентних ситуација.

Мјере току фазе грађења

Мјере за спречавање или смањење емисија у ваздух радне и животне средине

$1        Користити технички исправну механизацију;

$1        Радници морају користити заштитну опрему на раду;

$1        Током извођења радова вршити полијевање водом земљишта на евентуалним локацијама гдје може доћи до веће емисије прашине;

$1        Активности проводити у предвиђеним радним сатима.

 

 

Мјере за спречавање или смањење емисија у воде и на земљиште

$1        Придржавати се мјера за уређење простора у току извођења радова на изградњи постројења кроз услове наведене у Урбанистичко – техничкој документацији и Локацијским условима;

$1        Комплетан хумусни материјал скинути, депоновати и искористити за рекултивацију девастираних површина и санацију простора након уклањања градилишта;

$1        Користититехничкиисправнумеханизацијуипревознасредстванаградилиштимазатранспортопремеиматеријала;

$1        Забрањено је вршити поправак механизације те измјену уља и утакање горива на локацији градилишта;

$1        Забрањенојепратимашинеивозилаузонирадова, аправилноморганизацијомрадоваинадзоромминимизиратимогућностинцидентногзагађењаводезбогнемарностиособља;

$1        Смјештајсвихвозилаимеханизацијекојакористетечногориво, морабитинаадекватном и уређеномводонепропусномплатоу узстрогуконтролуевентуалногзагађења пољопривредног земљишта усљед изливања нафте и нафтних деривата, моторних уља и слично, као и деградације осталог пољопривредног земљиштакоје које није обухваћено пројектом;

$1        За потребе радника обавезно поставити еколошке тоалете које ће редовно чистити овлаштена организација;

$1        По завршетку свих радова извршити демонтажу и уклањање свих објеката, а терен довести у првобитно стање;

$1        Обезбиједити возила која излазе са градилишта како не би дошло до расипања материјала и наношења блата на саобраћајнице.

Мјере за спречавање или смањење емисија буке

$1        Грађевинске радове који би производили велику буку изводити у одређеним временским интервалима и према одговарајућим прописима и стандардима;

$1        Забранити коришћење грађевинских машина у ноћном периоду и ограничити их на радне сате и дане у седмици;

$1        Радници на градилишту морају користити заштитну опрему против буке (заштита антифонима и штитницима на ушима);

$1        У случају да поједине машине у току рада прекорачују дозвољене вриједности нивоа буке, потребно је забранити њихову употребу, односно користити модернију и технички исправну механизацију;

$1        Инвеститор је у обавези да од произвођача опреме, или од његовог заступника, захтијева да достави сву одговарајућу документацију о примјењеним конструктивним рјешењима и заштитној опреми против буке и вибрација.

Мјере за збрињавање чврстог отпада

$1        Отпад прикупљати и класификовати у складу са Каталогом отпада и збрињавати у сарадњи са овлаштеном институијом;

$1        За одвожење чврстог отпада закључити Уговор о одвожењу отпада са надлежним комуналим предузећем;

$1        Уколико дође до неконтролисаног истицања опасних материја (гориво, уље) обезбиједити довољне количине апсорбента и адекватне посуде за прихватање горива, а њихов даљи третман препустити овлашћеној институцији која треба да обави уклањање опасних материја и асанацију терена;

$1        Сав продуковани отпад на локацији збрињавати са овлаштеним оператерима и по унапријед склопљеним Уговорима.

$1       

Мјере заштите флоре и фауне

$1        Приликом извођења планираних радова треба строго водити рачуна да се што мање наруши стабилност екосистема;

$1        Користити постојећу мрежу путева и по заврштеку радова извршити њихову санацију;

$1        Забрањујесеодлагањевишкаматеријала, бацањесмећаииспуштањеотпадогуљауоколнипростор;

$1        Користити аутохтоне врсте у озелењавају збогочувања природног изгледа пејзажа.

 

Мјере за спречавање утицаја на становништво

$1        ОбавезаИнвеститораједаизвршиобавјештавањеуколикосепојавибилокојинегативанутицајназдрављељудии животнусрединуутокуизвођењапројектаизградњеиексплоатацијепредметногобјектаускладусазаконскимодредбамаЗаконаозаштити животнесрединеинадежностимаМинистарстваздрављаисоцијалнезаштитеРепубликеСрпске;

$1        Кадасерадиозаштитиздрављастановништва, потребнојеслиједитиЗдравственуполитикуистратегијезаздрављеуРепублициСрпскојдо 2020. годинеипрепорукеСтратегијезапраћењеиредукцијуризичнихфактора животнеираднесрединеијачањеинфраструктуреифункцијеустановазаЗдравственузаштитуупоступкуизрадепросторнихидругихпланова("СлужбенигласникРепубликеСрпске", бр. 56/02), којисуувезисаНационалнимакционимпланомзаздрављеи животнусредину (НЕХАП) заРепубликуСрпску, усвојенодстранеВладеРепубликеСрпске ("СлужбенигласникРепубликеСрпске", бр. 1/02).

Мјере за заштиту културноисторијског наслијеђа

$1        Обавеза извођача је да уколико у току радова на изградњи фарме наиђе на археолошки локалитет за који се претпоставља да има статус културног добра, о томе обавијести Завод за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа и предузме све мјере како се културно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица, члан 82. Закона о културним добрима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 11/95 и 108/08);

$1        Обавеза извођача је да уколико у току радова на изградњи фарме наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минеролошко-петрографског поријекла а за које се претпоставља да има статус природног добра, о томе обавијести Завод за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа и предузме све мјере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица, члан 47.Закона о заштити природе.

Мјере технологије и технике за спречавање, смањивање, ублажавање или санацију штетних утицаја у току експлоатације објекта:

$1-         Мјере, технологије и технике за спречавање, смањивање, ублажавање или санацију штетних утицаја на ваздух

$1        Квасити манипулативни плато у сушном периоду и пажљиво руковати са храном ради смањења емисија прашине од манипулације са храном и прашине од транспортних средстава;

$1        Елиминацију или умањење непријатних мириса из фармерске производње извести посипањем зеолитских препарата по поду (снижавање концентрације NH3 и CO2);

$1        Проблем непријатних мириса, прашине и аерозагађење смањити зеленом тампон зоном одговарајуће дебљине и висине и другим мјерама које могу спријечити разношење мириса саобраћајем или другим видовима;

$1        Пратити епидемиолошку ситуацију и у случајевима угинућа животиња исте
збрињавати по препорукама ветеринарске службе, а до збрињавања угинуле
животиње одложити у специјални контејнер
;

$1        Забрањује се оснивање сточног гробља у кругу фарме или изван ње, а болесне и на болест сумњиве животиње на вријеме издвојити у засебни бокс и поступати по препорукама ветеринара. У случају дужег задржавања насталог отпада до збрињавања угинуле животиње одложити у простор за хлађење или расхладни уређај;

$1        Спроводити сталан хигијенски и здравствени ветеринарски надзор како не би дошло до појаве болести које су преносиве на људе (зоонозе);

$1        Након сваког турнуса проводити дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију објекта.

$1        Мјере, технологије и технике за спречавање, смањивање, ублажавање или санацију штетних утицаја буке

$1        У објектима у којима се држе свиње бука не смије да буде већа од 85 dB;

$1        Редовно одржавати и контролисати техничку исправност транспортне механизације;

$1        Савременим материјалима и квалитеним начином градње објеката испоштовати све законске прописе из области грађења како би се спријечило ширење буке у животну средину.

Мјере, технологије и технике за спречавање, смањивање, ублажавање или санацију штетних утицаја на воду и земљиште

$1-         Само пречишћене воде испуштати у крајњи реципијент у складу са Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“, број 44/01).

$1-         Отпадне воде са кровних површина слободно по околним неманипулативним зеленим површинама.

$1-         Чишћење објекта по завршетку циклуса това извршити прво сувим поступком, без употребе воде а затим водом.

$1-         Изградити дезо баријеру на улазу/излазу локације фарми. Евентуално настали вишак намјенским цјевоводом спровести у водонепропусну бетонску јаму на локацији. Садржај из јаме збрињавати у сарадњи са овлаштеном организацијом.

$1-         Стајњак свиња сакупљати кроз решеткасте подове и цјевоводом свакодневно транспортовати уз помоћ пумпних постројења до лагуне.

$1-         У случају угинућа животиња лешеве одложити у затворени контејнер и врло брзо збринути због не услова хладног режима чувања. Коначно одлагање или третман извршити према препорукама/налогу ветеринара и о томе водити евиденцију;

$1-         Власник животиње дужан је да на прописан начин пријави угинуће животиње и преда труп угинуле животиње овлаћеној организацији за обављање ветеринарско-хигијенске службе;

$1-         Овлашћена организација мора на прописан начин да обезбиједи превоз животињског трупа са мјеста угинућа до објекта за обдукцију или прераду, као и да обезбиједи скупљање нус-производа на прописан начин и прописан ветеринарски ред у том објекту;

$1-         Ветеринарско-хигијенска служба мора да обезбиједи: примање пријава о угинућу животиња, превоз животињских трупова и других нус-производа на прописан начин, помоћ при обдукцији, хигијенско одржавање и дезинфекцију мјеста угинућа, објеката за обдукцију, возила и опреме;

$1-         Друго рјешење је да се животињски трупови на прописан начин закопају на сточном гробљу или спале у спалионици која испуњава прописане услове;

$1-         Јединица локалне управе дужна је да обезбиједи услове да се трупови угинулих животиња или клаонички конфискат могу на прописан начин закопати на сточном гробљу или у јами гробници или спалити у овлаштеној спалионици за третман ове врсте отпада;

$1-         Амбалажу од лијекова и превенције и остатке лијекова одвојено сакупљати и збрињавати са овлаштеном институцијом;

$1-         Спречити неконтролисано расипање отпада, који је и додатни узрок нарушавања хигијенско-епидемиолошке ситуације ширих размјера. У складу са захтјевима Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“, број 19/15 и 79/18) забрањено је формирање, депоновање, одлагање и складиштење било каквих количина фекалија на нехигијенски начин, јер су та мјеста додатни извор епидемиолошких опасности по здравље људи, нарочито током љетног периода када постају леглом инсеката и извор неподношљивих непријатних мириса.

$1-         Извршити засад средњег и високог растиња по рубу парцеле око хале за тов. Вршити стално естетско уређење постројења односно фасада, помоћних објеката, стаза итд;

$1-         Манипулативни плато је потребно одржавати у што чистијем стању тј. редовно га одржавати како не би дошло до додатних загађења вода које се одводе са ових површина;

$1-         На предметној локацији одржавати дренажни систем којим ће се оборинске воде одводити у крајњи реципијент- околно земљиште.

$1-         У случају појаве већих количина папира, картона, метала и пластике исти селективно прикупљати и продавати у секундарне сировине;

$1-         Избјегавати нестручну манипулацију како би се узбјегле акцидентне ситуације излијевања и пролијевања опaсних материја које могу негативно утицати на животну средину;

$1-         Прије одлагања амбалажу контаминирану опасним супстанцама што више испразнити од производа, не испуштати их у канализацију и воде.

$1-         Амбалажа од лијекова одлагати у намјенско затворено метално буре и за збрињавање истих склопити Уговор са овлаштеним оператером;

$1-         У случају излијевања нафте и нафтних деривата, техничких уља из возила, користити комерцијална патентирана средства-апсорбент за упијање нафтних деривата (пијесак, пиљевина);

$1-         Употребљени апсорбент и друге загађене материје збринути као опасан отпад;

$1-         Настали отпад на предметном локалитету селективно одлагати у намјенске канте – контејнере. Контејнери морају бити наткривени и на водонепропусној површини и прописно обиљежени врстом и опасности отпада;

$1-         По потреби склопити Уговор за урављање отпадом за замашћене и зауљене крпе и пуцвалу, контаминирани апсорбент, контаминирану амбалажу те мјешани комунални отпад.

$1-         Водити евиденцију свих продукованих врста и количина отпада на локацији.

$1-        Мјере, технологије и технике за третман и управљање отпадом

$1-        Отпад који настаје на локацији прикупљати и раздвајати на мјесту настанка у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“, број 19/15 и 79/18);

$1-        Вршити селективно раздвајање отпада по врстама и за то обезбједити одговарајуће канте које морају бити водонепопусне и на наткривеној површини до момента преузимања од стране комуналне службе;

$1-        У случају појаве већих количина папирног, металног и пластичног отпада, исти прикупљати и продавати у секундарне сировине;

$1-        Сав продуковани отпад збрињавати у сарадњи са овлаштеним фирмама по унапријед склопљеним Уговорима;

$1-        У случају угинућа животиња, лешеве одложити у затворени контејнер и врло брзо збринути због не услова хладном режима чувања. Коначно одлагање или третман извршити према препорукама/налогу ветеринара и о томе водити евиденцију;

$1-        Власник животиње дужан је да на прописан начин пријави угинуће животиње и преда труп угинуле животиње овлашћеној организацији за обављање ветеринарско-хигијенске службе;

$1-        Овлашћена организација мора на прописан начин да обезбиједи превоз животињског трупа са мјеста угинућа до објекта за обдукцију или прераду, као и да обезбиједи скупљање нус-производа на прописан начин и прописан ветеринарски ред у том објекту;

$1-        Ветеринарско-хигијенска служба мора да обезбиједи: примање пријава о угинућу животиња, превоз животињских трупова и других нус-производа на прописан начин, помоћ при обдукцији, хигијенско одржавање и дезинфекцију мјеста угинућа, објеката за обдукцију, возила и опреме;

$1-        Друго рјешење је да се животињски трупови на прописан начин закопају на сточном гробљу или спале у спалионици која испуњава прописане услове;

$1-        Јединица локалне управе дужна је да обезбиједи услове да се трупови угинулих животиња или клаонички конфискат могу на прописан начин закопати на сточном гробљу или у јами гробници или спалити у овлаштеној спалионици за третман ове врсте отпада;

$1-        Амбалажу од лијекова и превенције и остатке лијекова одвојено сакупљати и збрињавати са овлаштеном институцијом;

$1-        Спријечити неконтролисано расипање отпада, који је и додатни узрок нарушавања хигијенско-епидемиолошке ситуације ширих размјера.

$1-        Прије одлагања амбалажу контаминирану опасним супстанцама што више испразнити од производа, не испуштати их у канализацију и воде.

$1-        Амбалажа од лијекова одлагати у намјенско затворено метално буре и за збрињавање истих склопити Уговор са овлаштеном организацијом;

$1-        У случају излијевања нафте и нафтних деривата, техничких уља из возила, користити комерцијална патентирана средства-апсорбент за упијање нафтних деривата (пијесак, пиљевина);

$1-        Употребљени апсорбент и друге загађене материје збринути као опасни отпад;

$1-        По потреби склопити Уговор за за збрињавање замашћених и зауљених крпе и пуцвала, контаминираног апсорбента, контаминиране амбалаже, Водити евиденцију свих продукованих врста и количина отпада на локацији.

$1-         Мјере, технологије и технике за управљање нуспроизводима

$1-         Стајњак свиња сакупљати кроз решеткасте подове и цјевоводом свакодневно транспортовати уз помоћ канала до лагуне;

$1-         Садржај нус-производа животињског поријекла из просторија на болест сумњивих животиња збрињавати према препорукама или налогу ветеринарског инспектора.

 

 

 

 

 

$1-         Мјере заштите здравља и социјалне заштите (здравствена заштита и санитација)

$1-        Спроводити све активности у складу са Законом о ветеринарству у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 75/17);

$1-        Обезбиједити сертификат о здравственој исправности сточне хране што је законска обавеза Инвеститора;

$1-        Објекат мора испуњавати услове из Правилника о заштити животиња за држање и условима које морају да испуњавају објекти за држање животиња („Службени гласник Републике Српске“, број 93/12) и у складу са технолошким пројектом;

$1-        Регулисати кретања транспортних средстава, контролисати исправност истих и тиме спречити истицање нафте и нафтних деривата, рад мотора у мјесту и повећан ниво буке;

$1-        Обезбиједити апсорбент (пијесак, пиљевина, пуцвали и сл) којим би се дјеловало на евентуално просуту нафту и нафтне деривате. Тако настали отпад третирати као опасан у сарадњи са овлаштеном службом;

$1-        Претовар производа и сировине вршити на простору гдје је могуће покупити евентуално просути материјал;

$1-        Контролисати и одржавати постројења и онемогућити приступ и руковање нестручним лицима;

$1-        Придржавати се упутства за производњу-тов свиња. Водити евиденцију о количини улазних сировина и количини продукта. Радити на смањењу губитака-разлике;

$1-        Уводити савремену опрему и технологију;

$1-        На видним мјестима истаћи одговарајућа упутства за руковање као и потребна упозорења и забране;

$1-        Сировине допремати и складиштити на за то предвиђена мјеста;

$1-        Контролисати и одржавати систем храњења и појења;

$1-        У циљу минимизације утицаја на здравље радника, околног становништва и ресурса животне средине, рад фарме организовати у строго хигијенско-санитарном режиму;

$1-        Обезбиједити хигијенско-техничке мјере заштите радника, радну одјећу и друге мјере личне и колективне заштите радника;

$1-        Радницима омогућити рад у епидемиолошко-безбједним условима у складу са препорукама епидемиолошке струке;

$1-        Обезбиједити периодичне прегледе радника у надлежној установи;

$1-        У оквиру заштите здравља радника и околног становништва проводити мјере прописане Законом о раду (Службени ГласникРепубликеСрпске“, број1/16 и 66/18) а који се односи на безбједност и заштиту живота и здравља на раду, здравствену заштиту, у вези са Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17);

$1-        ОбавезаИнвеститораједаизвршиобавјештавањеуколикосепојавибилокојинегативанутицајназдрављељудии животнусрединуутокуизвођењапројектаизградњеиексплоатацијепредметногобјектаускладусазаконскимодредбамаЗаконаозаштити животнесрединеинадлежностимаМинистарстваздрављаисоцијалнезаштитеРепубликеСрпске;

$1-        Кадасерадиозаштитиздрављастановништва, потребнојеслиједитиЗдравственуполитикуистратегијезаздрављеуРепублициСрпскојдо 2020. годинеипрепорукеСтратегијезапраћењеиредукцијуризичнихфактора животнеираднесрединеијачањеинфраструктуреифункцијеустановазаЗдравственузаштитуупоступкуизрадепросторнихидругихпланова(Службени гласникРепубликеСрпске“, број 56/02), којисуувезисаНационалнимакционимпланомзаздрављеи животнусредину (НЕХАП) заРепубликуСрпску, усвојенодстранеВладеРепубликеСрпске (Службени гласникРепубликеСрпске“, број 1/02).

 

$1-         Мјере у случају инцидентних ситуација

Како не би дошло до инцидената већих размјера, потребно је придржавање сљедећих мјера:

$1-         Обезбједити довољне количине апсорбента (пиљевина, пијесак, пуцвали и др.) за прикупљање евентуално просутих опасних течности.

$1-         На предметној локацији потребно је активно спроводити мјере заштите од пожара у складу са Закономо заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број 94/19) и мјере заштите и здравља запослених радника у складу са Законом о заштити на раду („Службени гласник Републике Српске“, број 1/08 и 13/10);

$1-         Рад објекта спроводити уз стриктне хигијенско-епидемиолошке мјере, у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17 и 42/20).;

$1-         Радне активности током експлоатације фарме организовати у складу са Правилником о заштити животиња за држање и условима које морају да испуњавају објекти за држање животиња („Службени гласник Републике Српске“, број 93/12) и Правилником о просторно-техничким условима за смјештај гајених животиња, објектима и опреми у сточарству (Службени гласник Републике Српске, брoj 100/15).

$14.      Приликом рада постројења не смију се прекорачити граничне вриједности за загађујуће материје и то:

4.1.Вриједности квалитета ваздуха морају бити усклађене са граничним вриједностима нивоа загађујућих материја у ваздуху утврђене Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске, број 124/12).

Граничневриједности, толерантне вриједности и граница толеранције за заштиту здравља људи за сумпор-диоксид, азот-диоксид, суспендоване честице (РМ10 , РМ2.5), олово, бензен и угљен-моноксид

Период узимања средње вриједности мјерења

Гранична вриједност

Граница толеранције

Толерантна вриједност

Сумпор-диоксид

Један сат

350 µg/m3

150 µg/m3

500 µg/m3

Један дан

125 µg/m3

-

125 µg/m3

Календарска година

50 µg/m3

-

50 µg/m3

Азот-диоксид

Један сат

150 µg/m3

75 µg/m3

225 µg/m3

Један дан

85 µg/m3

40 µg/m3

125 µg/m3

Календарска година

40 µg/m3

20 µg/m3

60 µg/m3

Суспендоване честице РМ10

Један дан

50 µg/m3

25 µg/m3

75 µg/m3

Календарска година

40 µg/m3

8 µg/m3

48 µg/m3

Суспендоване честице РМ2.5 СТАДИЈУМ 1

Календарска година

25 µg/m3

5 µg/m3

30 µg/m3

Суспендоване честице РМ2.5 СТАДИЈУМ 2

Календарска година

20 µg/m3

-

20 µg/m3

Олово

Један дан

1 µg/m3

-

1 µg/m3

Календарска година

0,5 µg/m3

0,5 µg/m3

1 µg/m3

Бензен

Календарска година

5 µg/m3

3 µg/m3

8 µg/m3

Угљен-моноксид

Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

10 mg/m3

6 mg/m3

16 mg/m3

Један дан

5 mg/m3

5 mg/m3

10 mg/m3

Календарска година

3 mg/m3

-

3 mg/m3

             

Циљна вриједност за суспендоване честице РМ2.5

Период узимања средње вриједности мјерења

Циљна вриједност

Календарска година

25 µg/m3

Циљна вриједност за приземни озон

Циљ

Период рачунања просјечне вриједности

Циљна вриједност

Заштита здравља људи

Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

120 µg/m3

Заштита вегетације

Од маја до јула

18 000 µg/m3

Циљна вриједност за арсен, кадмијум, никл и бензо(а)пирен

Загађујућа материја

Циљна вриједност

Арсен

6 ng/m3

Кадмијум

5ng/m3

Никл

20ng/m3

Бензо(а)пирен

1ng/m3

Гасовите неорганске материје:

Период узимања средње вриједности мјерења

Максимална дозвољена концентрација

Амонијак (NH3)

 

Један дан

270 µg/m3

Календарска година

$18        µg/m3

4.2. Дозвољени нивои вањске буке према Правилнику о дозвољеним границама интензитета звука и шума (Сл. лист СРБиХ, бр. 46/89):

Предметна локација према Правилнику п дозвољеним границама интезитета звука и шума („Службени лист СРБиХ“, број 46/89) спада у зону VI.

Табела бр. 17: Дозвољени нивои вањске буке за зону VI

ПОДРУЧЈЕ

(ЗОНА)

НАМЈЕНА ПОДРУЧЈА

ЕКВИВАЛЕНТНИ

НИВОИ (Leq)

ВРШНИ

НИВОИ

дан

ноћ

L10

L1

I

болничко, љечилишно

45

40

55

60

II

туристичко, рекреацијско,опоравилишно

50

40

60

65

III

чисто стамбено, васпитно-образовне и здравствене институције, јавне зелене и рекреационе површине

55

45

65

70

IV

трговачко, пословно-стамбено и стамбено уз саобраћајне коридоре, складишта без тешког транспорта

60

50

70

75

V

пословно, управно, трговачко, занатско, сервисно (комунални сервис)

65

60

75

80

VI

индустријско, складишно, сервисно и саобраћајно подручје без станова

70

70

80

85

Дјеловање буке изван локације постројења не смије да прелази дозвољену границу за четврту зону, обзиром да се у овом случају ради о овој намјени подручја.

4.3.Граничне вриједности за квалитет воде, у складу са Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде (Службени гласник Републике Српске, 44/01):

Р. број

Параметар

Јединица мере

Гранична вредност

1.

Температура воде

°C

30

2.

pH

 

6,5-9,0

3.

Алкалитет

mg. CaCO3/l

-

4.

Електропроводљивост

mS/cm

-

5.

Остатак испарења-укупни

mg/l

-

6.

Остатак-нефилтрабилни

mg/l

35

7.

Остатак-филтрабилни

mg/l

-

8.

Суспендоване материје по Imhoff-u

ml taloga/l

0,5

9.

Растворени кисеоник

mg/l

% засићења

-

 

10.

HPK

mg/l

125

11.

BPK5

mg/l

25

12.

Амонијачни азот

mg/l

10

Амонијак

mg/l

-

13.

Нитритни азот

mg/l

1

14.

Нитратни азот

mg/l

10

15.

Укупни азот

mg/l

15

16.

Укупни фосфор

mg/l

3

17.

Масти и уља

mg/l

-

18.

Гвожђе

mg/l

2 000

19.

Кадмијум

mg/l

10

20.

Манган

mg/l

500

21.

Никл

mg/l

10

22.

Олово

mg/l

10

23.

Укупни хром

mg/l

100

24.

Цинк

mg/l

1 000

Параметри и класе квалитета површинских вода:

Параметар

Класа квалитета површинских

вода

 

I

II

III

IV

V

pH – вриједност

6,8-8,5

6,8-8,8

6,5-9,0

6,5-9,5

<6,5;>9,5

Алкалитет, као CaCO3 g/m³

>175

175-150

150-100

100-50

<50

Укупна тврдоћа, као CaCO3, g/m³

>160

160-140

140-100

100-70

<70

Електропроводљивост, μS/cm

<400

400-600

600-800

800-1500

>1500

Укупне чврсте материје, g/m³

<300

300-350

350-450

450-600

>600

Укупне сусп.материје, g/m³

<2

2-5

5-10

10-15

>15

Растворени кисеоник, g/m³

>7

7-6

6-4

4-3

<3

Засићеност кисеоником, %

80-100

80-70

70-50

50-20

<20

Презасићеност кисеоником

 

110-120

120-130

130-150

>150

БПК5 при 20°C, g O2/m³

<2

2-4

4-7

7-15

>15

ХПК из KMnO4 , g O2/m³

<6

6-10

10-15

15-30

>30

Амонијачни азот, g/m³

<0,1

0,1-0,2

0,2-0,4

0,4-1,0

>1,0

Нитритни азот, g/m³

<0,01

0,01-0,03

0,03-0,05

0,05-0,2

>0,2

Нитратни азот, g/m³

<1

1-6

6-12

12-30

>30

Фосфор, g/m³

<0,01

0,01-0,03

0,03-0,05

0,05-0,1

>0,1

PAH, mg/m³

<0,1

0,1-0,2

0,1-0,2

0,2-0,5

>0,5

PCBs, mg/m³

<0,01

<0,02

0,02-0,04

0,04-0,06

>0,06

Фенолни индекс, mg/m³

<1

1-3

3-5

5-10

>10

Минерална уља, mg/m³

<10

10-20

20-50

50-100

>100

Детерџенти, mg/m³

<100

100-200

200-300

300-500

>500

Гвожђе, mg/m³

<100

100-200

200-500

500-1000

>1000

Манган, mg/m³

<50

50-100

100-200

200-400

>400

Олово, mg/m³

<0,1

0,1-0,5

0,5-2

2-5

>5

Кадијум, mg/m³

-

0,05-1

1-2

2-5

>5

Арсен, mg/m³

<10

10-20

20-40

50-70

>70

Укупни хром, mg/m³

<5

5-15

15-30

30-50

>50

Сулфатиi, g/m³

<50

50-75

75-100

100-150

>150

Хлориди, g/m³

<20

20-40

40-100

100-200

>200

Флуориди, g/m³

<0,5

0,5-0,7

0,7-1,0

1,0-1,7

>1,7

Укупни колиформи, N/100ml

<50

50-5000

5*103-5*104

5*104-5*105

>105

             

4.4.Максимално дозвољене количине (MДК) опасних и штетних материја за индустријска и пољопривредна земљишта према различитим Правилницима

Р.БР.

Опасне и

Штетне

материје

Индустријско земљиште

Пољопривредно земљиште(mg/kg)

Холандски стандарди 2009, интервентне вриједности

(mg/kg)

The European Council Regulation EEC No 2092/91

Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање и методама за њихово испитивање („Сл.Гл. Републике Српске“,број 56/16)

Пјесковито земљиште

Прашкасто-иловач. земљ.

Глин-овито земљиште

Лакша и скелетна

Тешка зем

1.

Олово(Pb)

530

100

50

100

150

   

2.

Никл (Ni)

210

50

30

50

75

   

3.

Кадмијум (Cd)

12

2

0,5

1,0

2

   

4.

Хром (Сr)

380

150

40

80

120

   

5.

Цинк (Zn)

-

-

60

150

200

   

6.

Жива (Hg)

-

-

0,5

1

1,5

   

7

Арсен

s)

-

-

10

15

20

   

8.

Укупни

Нафтни угљоводоници

-

-

-

-

-

1000

2000

5.Мониторинг

С oбзирoм на прирoду прoцеса рада кoји ће се oдвијати у објектима за тов свиња, врсту услуга и количину загађујућих супстанци које се емитују, предвиђен је мониторинг сљедећих елемената животне средине током експлоатације предметне фарме.

Мониторинг буке

Мониторинг буке вршити у изузетним случајевима притужбе грађана или по налогу еколошког инспектора у складу са Правилником одозвољеним границама интезитета звука и шума („Службени лист СРБиХ“, број 46/89).

Мониторинг квалитета земљишта

Само поштовањем и провођењем прописаних мјера сматрамо да рад предметногобјекта неће утицати на промјену квалитета земљишта ширег подручја и да није потребновршити контролу квалитета земљишта.

У случају акцидентних и/или инцидентних ситуација, или по налогу надлежногеколошког инспектора, вршити узорковање пољопривредног земљишта у околини предметне фарме.

Мониторинг отпада

Потребно је започети са вођењем евиденције свих продукованих врста отпада (од момента експлоатације фарме) на локацији и то:

-подаци о произведеном отпаду и узроцима њихова настанка,

-складиштење отпада и

-уклањање отпада.

Евиденцијске листе предатог отпада треба чувати на сталним и привременим локацијама. На основу похрањених докумената се лако утврђује тачна количина преданог опасног и неопасног отпада и израђује се план количина отпада за наредни период.

План мониторинга за предметну фарму дат је у сљедећој табели.

Табела бр. 14: План мониторинга

Предмет

мониторинга

Параметар који се посматра

Мјесто вршења мониторинга

Вријеме и начин вршења мониторинга

Разлог вршења мониторинга

Ниво буке

Мјерење укупног еквивалентног нивоа вањске буке на отвореном простору.

На границама локације према најближим сусједним објектима. у складу Правилником о дозвољеним границама интензитета звука и шума („Службени лист СР БиХ“, број 46/89).

По налогу еколошког инспектора или по жалби грађана.

Очување и заштита животне средине.

Квалитет земљишта

Физичко-хемијски параметри квалитета земљишта

(pH, Pb, Cr, Zn, Cd, Ni, Hg, As i TPH-укупни садржај нафтних угљоводоника) у складу са Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање и методама за њихово испитивање („Службени гласник Републике Српске“, број 56/16) и у складу са Холандским стандардом из 2009 године о концентрацијама за интервенцију

Пољопривредно земљиште у околини предметне фарме.

У случају акцидентних/инцидентних ситуација или по налогу еколошког инспектора.

Очување и заштита квалита земљишта и животне средине.

Мониторинг отпада

Вођење евиденције количина продукованог отпада

На предметној локацији

Континуирано

Праћење количине продукованог отпада.

5.1.Одговорно лице дужно је мониторинг вршити путем овлашћеног правног лица.

5.2.Уколико измјерене вриједности једног или више контролисаних параметара из табеле мониторинга буду изнад дозвољених граничних вриједности, одговорно лице је дужно одмах предузети мјере којима ће се прекорачене вриједности довести у дозвољене и извршити ванредно мјерење за наведени параметар, те о предузетим активностима и извршеном мониторингу обавјестити надлежни инспекцијски орган.

5.3. Одговорно лице дужно је без одлагања пријавити надлежном органу сваку случајну или непредвиђену незгоду или инцидент који значајно утиче на животну средину.

5.4. Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача ("Службени гласник Републике Српска", број 92/07) и о томе извјештавати Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске.

6.Саставни дио овог рјешења чине «Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе за објекат за тов свиња» број:500-Т-6/23израђени од овлашћене институције „ВиЗ - ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука.

7. Aдминистративна такса за издавање еколошке дозволе уплаћена у износу од 50,00 КМ, а доказ о уплати достављен приликом подношења захтјева.

8. Ово рјешење се даје на период од пет година од дана издавања рјешења, а захтјев за обнављање Рјешења којим се обнавља еколошка дозвола подноси се најкасније три мјесеца прије истека важења рјешења, у складу са Правилником о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српска", број 28/13 и 104/17).

9. Приликом подношења захтјева за обнављање Рјешења којим се издаје еколошка дозвола, одговорно лице је дужно доставити све доказе о извршеним обавезама из важеће еколошке дозволе, укључујући ажуриран План управљања отпадом.

10.Општинска управа може извршити ванредну ревизију еколошке дозволе у случајевима утврђеним чл. 95. став 1. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српска", број 71/12,79/15 и 70/20)

11. Ово рјешење ће бити објављено на интернет страници општине Берковићи.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 10.02.2023. године инвеститор „МИВАС МИЛК“д.о.о. Берковићи, поднио је Одјељењу за општу управу Општинске управе општине Берковићи захтјев за издавање еколошке дозволе за фарму за тов свиња у Берковићима, капацитета 248 свиња у турнусу на к.ч.број:686/1, К.О. Хатељи-општина Берковићи

У складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине, уз захтјев су приложени Докази, који су према истој одредби израђени од „В&З - ЗАШТИТА“д.о.о. Бања Лука, институције овлашћене од стране Министарства за обављање дјелатности из области заштите животне средине.

Докази поднијети уз захтјев садрже елементе које прописује члан 85. став 1. Закона о заштити животне средине.

У питању је слободностојећи објекат,чврсте градње,оквирних хоризоталних спољашњихгабарита 29,00mх10,40m, правилне геометријске формебруто површине објекта 301,60m2.

Објекат се повезује са инсталацијом за снабдијевање питком водом из сусједног објектаза тов јунади који је у власништву инвеститора и заједно са фармом свиња чини једнупроизводну цјелину.

Објекат је са природном (неконтрплисаном) климом, без топлотне изолације спољашњих зидова, с циљем очувања здравља свиња у највећој могућој мјери.

На бочним странама зграде, су двокрилна врата у складу са расположивом механизацијом која се користи у производном процесу и прозорски отвори, а на подужним странама клизна врата за увођење и извођење свиња у боксове и из боксова, као и прозорски отвори за природноосвјетљење и вентилацију. Између смакнутих кровних равни остављен је додатни простор за вентилацију а сви отвори се штите мрежом од уласка глодара, птица и инсеката.

Централним дијелом, цијелом дужином, постављен је хранидбени ходник, манипулативне ширине 2.4 m, а са обје стране истог су боксови за тов од наведеног ходника раздвојени бетонским коритом.

Боксови за тов су ширине 140 cm+200 cm (решеткасти под). Решеткасти под је изведен од префабрикованих бетонских елемената.

Сваком боксу са свињама обезбјеђене су појилице за воду.

Сусједне парцеле на простору око локације су у власништву инвеститора или других власника парцела и објеката сличне намјене, у непосредној близини је фарма за тов јунади, около зелене пољопривредне површине и пашњаци.

Надаље, у складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине општинска управа општине Берковићи је путем огласне плоче обавјестила заинтересовану јавност о садржају поднешеног захтјева и у трајању од 30 дана ставила на бесплатан увид захтјев за издавање еколошке дозволе са приложеном документацијом.

У Законом одређеном року, а ни до дана одлучивања, није било примједби заинтересоване јавности на поднешени захтјев и документацију.

Цијенећи да су докази израђени у складу са одредбама члана 85. Закона о заштити животне средине, као и чињеницу да у законском року није било примједби јавности, општинска управа је на основу члана 89. Закона о заштити животне средине одлучила као у диспозитиву рјешења.

Општинска административна такса у износу од 50,00 КМ наплаћена је по тарифном броју 15. Одлуке о општинским административним таксама (Службени гласник Општине Берковићи, број 2/12).

Уколико одговорно лице постројења, током трајања важења издате еколошке дозволе планира промјену природе или функционисања постројења или проширење постројења које може утицати на животну средину, дужно је да о томе обавијести орган који је издао еколошку дозволу ито писаном обавјешћу у складу са чланом 96. Закона о заштити животне средине.

Упуство о правном средству

         Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију у Бања Луци у року од 15 дана од дана пријема рјешења.

Жалба се улаже непосредно писмено или усмено на записник или се шаље поштом овој управи таксирана са 10,00 КМ општинске административне таксе.

                                                                                       Начелник одјељења за општу управу

                                                                                                     Илија Шетка

                                                                                 

Достављено:

$11.      „МИВАС МИЛК“д.о.о. Берковићи

$12.      Републичком еколошком инспектору

$13.      Евиденцији

$14.      а/а

ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за фарму за тов свиња
 

Posjete

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas5045
mod_vvisit_counterJuce5734
mod_vvisit_counterOve nedelje23787
mod_vvisit_counterProšle nedelje41807
mod_vvisit_counterOvog mjeseca151063
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca278942
mod_vvisit_counterUkupno20398045