Usvojen predlog rebalansa budžeta

Štampa
Нравится

      Dana 20.08.2009. godine odražana je šesta redovna sjednica SO-e Berkovići sa početkom u 9.oo časova .Sjednici je prisustvovalo 14 odbornika. Za šesto skupštinsko zasjedanje predložen je sledeći dnevni red:

 

     -Razmatranje i usvajenje zapisnika sa predhodne sjednice

     -Razmatranje i usvajanje šestomjesečnog izvještaja SO-e o primjeni odredbi koje se

      odnose na javnost rada i učešće građana u odlučivanju i realizaciji odluka sa pete

      redovne sjednice SO-e Berkovići

     -Razmatranje izvještaja o izvršenju budžeta opštine Berkovići za period od

       01.01 do 30.06.2009.god.

     -Razmatranje i usvajanje predloga rebalansa budžeta opštine Berkovići za 2009.god.

     -Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Biroa za zapošljavanje za 2008.god. i

      protekli period 2009.godine

     -Razmatranje i usvajanje izvještaja o stanju elektromreže na području opštine Berkovići

     -Donošenje potrebnih odluka,zaključaka i rješenja

     -Razno

     -Odbornička pitanja

 

    Predloženi dnevni red je usvojen od usvojen od strane odbornika SO-e Berkovići.

 

    Na šestom redovnom skupštinskom zasjedanju usvojen je zapisnik sa predhodne sjednice,kao i šestomjesečni izvještaj SO-e o primjeni odredbi koje se odnose na javnost rada i učešće građana u odlučivanju i realizaciji odluka i zaključaka sa pete redovne sjednice SO-e.

    Usvojen je i prijedlog rebalansa budžeta opštine Berkovići za 2009. godinu u iznosu od 1.053.900,00 KM. Odbornici SO-e Berkovići su usvojili izvještaj o radu Biroa za zapošljavanje za 2008.god.i protekli period 2009.god, kao i izvještaj o stanju elektromreže na području opštine Berkovići.

   Duža rasprava među odbornicima je vođena prilikom razmatranja izvještaja o izvršenju budžeta opštine Berkovići za period od 01.01 do 30.06.2009.godine.Donesena je odluka o opštinskim administrativnim taksama ,kao i odluka o visini poreske stope za oporezivanje nepokretnosti ,koja na teritoriji opštine Berkovići iznosi 0,1% od procjenjene vrijednosti nepokretnosti.

Donešena je odluka o formiranju Savjeta za pomoć pri izradi prostornog plana opštine Berkovići,kao i odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika skupštine opštine i kodeksa ponašanja odbornika u skupštini opštine Berkovići.

 

  Izabran je Upravni odbor Javne ustanove ,,Narodna biblioteka,, Berkovići ,a njegovi članovi su :Zoran Nikolić, Ljeposava Janjoš i Veliborka Šukić.Skupština opštine Berkovići je za vršioca dužnosti J.U."Narodna biblioteka "Berkovići imenovala Radenka Kojovića, dipl.sociologa na period od tri mjeseca.

 Na predlog komisije za budžet i finansije doneseni su zaključci:da se u planu budžeta opštine Berkovići za 2010.godinu za pokriće gubitaka opštine predvidi najmanje 100.000,00 KM i da se tekućim rashodima za kapitalna ulaganja predvidi samo 10 % od planiranih sredstava.

 

   Šesto skupštinsko zasjedanje je završeno u 12 časova i 10 minuta.

 

Pripremila Dragana Bjelica

 

 

Usvojen predlog rebalansa budžeta