Opština Berkovici

Naslovna Berkovići Politika Ј А В Н И К О Н К У Р С за избор и именовање секретара Скупштине општине Берковићи

Ј А В Н И К О Н К У Р С за избор и именовање секретара Скупштине општине Берковићи

El. pošta Štampa PDF

На основу члана 39. став 2.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) , члана 50. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Берковићи („Службени гласник општине Берковићи“ број 7/17), Скупштина општине Берковићи р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

                                           за избор и именовање секретара

                                           Скупштине општине Берковићи

 

I Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање секретара Скупштине општине  

  Берковићи

II Опис послова

   Дјелокруг послова секретара Скупштине општине прописан је Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе Статутом општине Берковићи, Пословником о раду Скупштине општине Берковићи и Правилником о систематизацији и организацији радних мјеста Општинске управе општине Берковићи.

III Мандат

    Мандат секретара Скупштине општине Берковићи траје до краја мандата сазива Скупштине која га је изабрала

IV Статус

     Секретар Скупштине општине има статус општинског службеника на руководећем радном мјесту

V Општи услови за кандидате

  -  да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине

  - да је старији од 18 година

  - да није осуђиван за кривично дјело или безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи

  - да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања Конкурса

 - да се на њега не односе одредбе члан 9. став 1 Устава БиХ

 - да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у Општинској управи

 - да има општу здравствену способност

VI  Посебни услови кандидата

 • да има  завршен четверогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

 • да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања

 • да има положен стручни испит за рад у Општинској управи

 

VII Потребна документа

Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оргиналу или овјерену копију

 • Увјерење о држављанству

 • Извод из матичне књиге рођених

 • Диплому о стручној спреми

 • Увјерење да није осуђиван на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање функције (увјерење о некажњавању)

 • Овјерена изјава да није у сукобу интереса, односно не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у Општинској управи члана 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе

 • Овјерену изјаву да кандидат да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Б и Х , три године прије објављивања конкурса

 • Овјерену копију да се на кандидате не односе одредбе члана 9 тачка 1. Устав БиХ , односно да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да није под оптужбом тог суда

 • Увјерење да се не води кривични поступак

 • Увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима управе

 • Доказ о радном искуству

 • Љекарско увјерење о општој здравственој способности кандидати ће доставити након коначног именовања  

 

VIII Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „ГЛАС СРПСКЕ“ , огласној табли општине и сајту општине Берковићи.

Са кандидатима који испуњавају услове Конкурса Комисија за избор ће извршити интервју , о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени и сачиниће ранг листу, према успјеху постигнутом приликом интервјуа.

Непотпуне и неблсговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ, „ КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ“

Видуша б.б 88 363  Берковићи.

Број:01-111-2/18

Дана: 26.02.2018.год                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                               Стефан Муратовић с.р.

 

Ј А В Н И К О Н К У Р С                       за избор и именовање секретара                       Скупштине општине Берковићи
 

Posjete

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas2506
mod_vvisit_counterJuce7066
mod_vvisit_counterOve nedelje2506
mod_vvisit_counterProšle nedelje61539
mod_vvisit_counterOvog mjeseca31232
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca244692
mod_vvisit_counterUkupno19999272