Opština Berkovici

Naslovna Berkovići Politika Ј А В Н И К О Н К У Р С За избор и именовање начелника одјељења

Ј А В Н И К О Н К У Р С За избор и именовање начелника одјељења

El. pošta Štampa PDF

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) . члана 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и Правилника о систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Берковићи („Службени гласник општине Берковићи“ број 4/17), Начелник општине Берковићи р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

                                  За избор и именовање начелника одјељења

 

 1. Начелник општине Берковићи расписује Јавни конкурс за руководећа радна мјеста и то :

 

  1. Начелник Одјељења за општу управу

  2. Начелник Одјељења за финансије , привреду и jaвне дјелатности

 1. Опис послова

Начелници Одјељења руководиоци Одјељењем, одговарају за рад Одјељења и обављају друге послове у складу са Законом и Правилником о систематизацији и организацији радних мјеста Општинске управе општине Берковићи.

  III .        Мандат

                Начелник Одјељења именује Скупштина општине након спроведеног   

                Јавног конкурса за вријеме трајања мандата Скупштине општине.

                Начелници Одјељења имају радно-правни статус службеника на

                руководећим радним мјестима.

  IV.        Општи услови за кандидате

 • да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине

 • да је старији од 18 година

 • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неспособним за обављање послова у општинској управи

 • да није отпуштан из службе као резултат дисциплинске мјере, на било ком нивоу власти у Б и Х, три године прије објављивања Конкурса

 • да се на њега не односе одредбе члана 9. став 1. Устава Б и Х

 • да није у сукобу интереса односно на обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи

 • да има општу здравствену способност

  V.        Посебни услови за кандидате

              1. Начелник Одјељења за општу управу

                 - да има завршен четверогодишњи студиј са звањем дипломирани

                   правник или први циклус са звањем дипломирани правник и остварених

                   најмање 240 ЕСТS бодова или еквивалент

        

                - да има најмање три године радног искуства у траженом степену

                    образовања

 • да има положен стручни испит за рад у Општинској управи

               2. Начелник одјељења за финансије, привреду и јавне дјелатности

                -  да има завршен четверогодишњи студиј са звањем дипломирани

                    економиста или први циклус са звањем дипломирани економиста и

                    остварених  најмање 240 ЕСТS бодова или еквивалент

 • да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања

 • да има положен стручни испит за рад у Општинској управи

 1. Потребна документа

Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оргиналу или овјерену копију

 • Увјерење о држављанству

 • Извод из Матичне књиге рођених

 • Диплому о стручној спреми

 • Овјерена изјава да није у сукобу интереса, односно не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у Општинској управи члан 44 и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице ликалне самоуправе

 • Овјерену изјаву да кандидат није отпуштан из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Б и Х ,три године прије објављивљња Конкурса

 • Овјерену изјаву да се кандидати не односе одредбе члана 9. тачка 1. Устава БиХ , односно не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију  и да није под оптужбом истог суда

 • Увјерење да се не води кривчни поступак

 • Увјерење о положеном стручном испиту у органима управе

 • Доказ о радном искуству

 • Увјерење да није осуђиван на безусловну казну затвора у трајању од шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање функције ( увјерење о некажњавању)

 • Љекарско увјерење о општој здравственој способности кандидати ће доставити након коначног именовања

 1. Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања Конкурса на огласној табли општине , сајту општине Берковићи и дневном листу „Глас Српске“.

Са кандидатима који испуњавају услове Конкурса Комисија за избор ће извршити интервју , о чему ће кандидати благовремено бити обавјештени и сачиниће ранг листу према успјеху постигнутом приликом интервјуа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу општина Берковићи, „КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ОПШТИНЕ“ Видуша б.б.  88 363 Берковићи.

 

Број: 02-111-3/1                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Дана: 26.02.2018.год                                                                       Ненад Абрамовић с.р.

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С                  За избор и именовање начелника одјељења
 

Posjete

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas677
mod_vvisit_counterJuce8099
mod_vvisit_counterOve nedelje42717
mod_vvisit_counterProšle nedelje61539
mod_vvisit_counterOvog mjeseca71443
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca244692
mod_vvisit_counterUkupno20039483