УСВОЈЕН ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕРКОВИЋИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06 2017.ГОДИНЕ

Štampa
Нравится

Дана 03.11.2017. године одржана је Oсма редовна сједница СО-е Берковићи. Сједници је присуствовало 12(дванаест) одборника, 1(један) одборник одсутан. Сједница је почела са радом у 10,00 часова а иста је завршена око 12,00 часова.

Одборници су усвојили Дневни ред који је предложио Колегијум на сједници одржаној дана 26.10.2017. године.

Скупштина општине Берковићи је усвојила Записник са седме редовне сједнице СО-е Берковићи. Усвојен је Извјештај о стању Цивилне заштите са посебним програмом мјера заштите од пожара, као и Информација о стању електро-мреже на подручју општине Берковићи.

Дужа расправа је вођена приликом разматрања и усвајања Извјештаја о извршењу буџета општине Берковићи за период 01.01.-30.06.2017.године. Укупни буџетска средства остварена су у износу од 615.360 КМ, а буџетски издаци у износу од 604.491 КМ. Укупно буџетски суфицит износи 10.869 КМ.

IMG 0702

Одборници СО-е су усвојили приједлог Одлуке о усвајању Акционог плана отклањања недостатака утврђених у извјештају о ревизији консолидованих финансијских извјештаја општине Берковићи за период 01.01.-31.12.2016. године број РВ 032-17, као и приједлог  Одлуке о разврставању локалних путева и улица у насењу на територији општине Берковићи.

Такође су усвојени: приједлог Одлуке о одређивању матичних подручја у општини Берковићи, приједлог Одлуке о преносу права кориштења нефинасијске имовине у сталним средствима као и приједлог Одлуке о продаји некретнине да се путем јавног надметања – лицитације изврши продаја земљишта за парцелу к.ч. број 26/67 површине 39750м2 уписане у К.О. Љубљаница, ради проширења пословне дјелатности и изградње пословних простора.

Донесен је Закључак у вези захтјева Рагуж Миленка и рагуж Нике из Битуње-Столац за замјену земљишта.

ИЗВЈЕШТАЈ САЧИНИО

в.д. секретар СО-е

Ранко Шетка с.р.

 

УСВОЈЕН ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕРКОВИЋИ  ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06 2017.ГОДИНЕ