OPŠTINA BERKOVIĆI OBAVJEŠTENJE

Štampa
Нравится

Obavještavaju se stanovnici opštine Berkovići da se NACRT REBALANSA BUDŽETA OPŠTINE BERKOVIĆIza 2013.god., nalazi na Javnoj raspravi. Primjedbe, prijedlozi i sugestije na NACRT REBALANSA BUDŽETA OPŠTINE BERKOVIĆI za 2013.god. mogu se dostaviti u pismenoj formi kod Sekretara SO-e – kancelarija br. 4

Nacrtom Rebalansa budžeta za 2013.godinu ukupna budžetska sredstva planirana su u iznosu od 1.200.420 KM. Strukturu budžetskih sredstava čine:

$1-          Poreski prihodi 799.000 KM

$1-          Neporeski prihodi 127.420 KM

$1-          Grnatovi 20.000 KM

$1-          Trnsferi između budžetskih jedinica 74.000 KM

$1-          Primici od prodaje nefinasijske imovine 50.000

$1-          Primici od zaduživanja 130.000 KM

Nacrtom Rebalnsa  budžeta za 2013.god. ukupna budžetska potrošnja planirana je u iznosu od 1.200.420 KM.  Strukturu budžetske potrošnje čine:

$1-          Rashodi za lična primanja 581.028 KM

$1-          Rashodi po osnovu roba i usluga 185.300 KM

$1-          Rashodi finansiranja i drugi finansijski troskovi 16.690 KM

$1-          Subvencije 10.000 KM

$1-          Grantovi 90.602 KM

$1-          Izdaci za nefinasijsku imovinu 45.000 Km

$1-          Izdaci za otplatu dugova 162.800 KM

$1-          Budžetska rezerva 15.000 KM

Pojedinačne, detaljnije stavke dijela budžetskih sredstava i budžetske potrošnje Nacrta rebalansa budžeta za 2013.god., svi zainteresovani mogu pogledati na OGLASNOJ TABLI opštine Berkovići.

NAČELNIK:

Nenad Abramović s.r.

OPŠTINA BERKOVIĆI OBAVJEŠTENJE