Izvještaj sa pete redovne sjednice

Štampa
Нравится

Dana 26.06.2013 god.održana je peta redovna sjednica skupštine opštine Berkovići.Sjednici je prisustvovalo 13 odbornika.

Sjednica SO-e je počela sa radom u 9 sati, a ista je završena oko 12,15 sati.

Usvojen je dnevni red  koji je predložio kolegij SO-e Berkovići na svojoj sjednici održanoj dana 19.06.2013 godine.SO-e Berkovići je usvojila zapisnik sa predhodne sjednice kao i Izvještaj o tromjesečnom ostvarenju programa rada SO-e Berkovići i realizacija Odluka sa četvrte sjednice SO- Berkovići.


 

Odbornici SO-e su usvojili Izvještaj o radu Doma zdravlja „Dr Milenko Muratović“Berkovići za 2012 godinu i protekli period 2013 godine.Izvještaj o radu OBO Berkovići za 2012 godinu i protekli period 2013 godine.

Takođe je usvojen izvještaj JP „ Vodovod“ d.o.o Berkovići o   preduzetim mjerama u vezi skupštinske odluke o cijeni pitke vode i usluga odvoza smeća.

Duža odluka među odbornicima je trajala prilikom razmatranja prijedloga Odluke o kreditnom zaduženju opštine Berkovići.

SO-e je Berkovići je donijela Odluku o kreditnom zaduženju opštine Berkovići u iznosu od 130.000,00 KM, radi kapitalnih investicija i finansiranja prenesenih obaveza iz ranijih godina u skladu sa Zakonom o zaduženju ,dugu i garancijama Republike Srpske.Kamatna stopa ne može biti veća od 9% na godišnjem nivou , troškovi obrade kredita ne  mogu biti viši od 1% od traženog kredita.Rok otplate je 5 godina, a povrat kredita u 60 jednakih rata.Kredit bi se realizovao preko banke koja ponudi najpovoljniju kamatnu stopu.

Takođe nakon duže rasprave među odbornicima donešena je Odluka o cijeni pitke vode i odvoza smeća u opštini Berkovići.

Cijena pitke vode za domaćinstva bi iznosila:

- do 50 m³ cijena vode iznosi 0,60 KM

- od 50 m³ do 150 m cijena vode iznosi 1.00 KM

- preko 150 m³ cijena vode iznosi 3.00 KM

- privreda ( osim škola i javnih ustanova) cijena 1m³ vode iznosi  1.20 KM

- odvoz smeća za domaćinstva iznosi 5.00 KM

U cijenu nije uračunat PDV, a Odluka će se primjenjivati od 01.07.2013 godine.

Donešena je Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Doma zdravlja i članova upravnog odbora Doma zdravlja“Dr. Milenko Muratović“Berkovići, kao i Odluka o izradi Regulacionog plana idustrijske zone „ Viduša“u opštini Berkovići.

SO-e Berkovići je za direktora JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje dječiji vrtić“SVETA NOMUČENICA MILICA-DETE“Berkovići imenovala Janjoš Ljeposavu .Za članove upravnog odbora imenovani su :

1.Đurica Vukašin

2.Slaven Ćupina

3.Zorica Mučibabić

So-e Berkovići je donijela Rješenje o formiranju Popisne komisije opštine Berkovići za popis stanovništva,domaćinstava i stanova u BiH 2013 godine.

U gore navedenu komisiju imenovani su:

1. Šetka Ilija ,predsjednik

2.Mučibabić Zorica, član

3.Milićević (Mladen) Mirjana,član

4.Baćević Jelena,član

Donešene su i druge odluke.

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

Izvještaj sa pete redovne sjednice