Opština Berkovici

Naslovna Berkovići Ostalo ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ИЗРАДЕ ШУМСКО ПРИВРЕДНЕОСНОВЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ИЗРАДЕ ШУМСКО ПРИВРЕДНЕОСНОВЕ

El. pošta Štampa PDF
JАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ  ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ИЗРАДЕ ШУМСКО ПРИВРЕДНЕОСНОВЕ 
13. децембар 
У складу са Одлуком начелника општине Берковићи број:02-020-173/17 од 12.12.2017 године покренут је поступак јавне набавке услуге израде шумско-привредне основе за приватне шуме на подручју општине Берковићи за период од 01.01.2018 године до 31.12.2027 године.
Оквирна вриједност јавне набавке износи 16.600,00 КМ без ПДВ-а.

Заинтересовани понуђачи тендерску документацију могу преузети ОВДЈЕ.

 

grb_opsberk mali

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А

 

ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ

 

Н А Ч Е Л Н И К

 

88363 Берковићи,Погинулих бораца отаџбинског рата бб

 

Тел:+387 59 860 -111,860 -151, 860 -099    Факс:+387 59 860-151,860-099

 

Е-mail:berkoviciopstina@gmail.com, nenadabramovic.nacelnik@gmail.com,WEB.www.opstinaberkovici.com

 

Жиро рачун број 551078-00026206-88

 

Број:02-332-1/17

 

Датум:13.12.2017 године

 

 

 

ЈАВНИ   ПОЗИВ

 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

 

ИЗРАДА ШУМСКОПРИВРЕДНЕ ОСНОВЕ ЗА ШУМЕ У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ

 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ  БЕРКОВИЋИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018-31.12.2027 год.

 

 

 

Берковићи:13.12.2017 год.

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

 

ОПШТИНА  БЕРКОВИЋИ

 

НАЧЕЛНИК

 

Број:02-332-1/17

 

Датум:13.12.2017 године

 

                                  

 

                                          

 

ПРЕДМЕТ:Позив за достављање понуда за јавну набавку услуге „Израда –шумско привредне основе за приватне шуме на подручју општине Берковићи“

 

                                                                  

 

На основу члана 8. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ „ број:39/14) у даљем тексту Закон и одредбама Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса  II дио Б Закона о јавним набавкама („ Службени гласник БиХ „ број:104/14 ) позивамо  Вас да доставите понуду у оквиру овог позива за достављање понуде  за јавну набавку услуга израде  шумско –привредне основе за приватне шуме на подручју општине Берковићи за период од 01.01.2018 године до 31.12.2027 године .Поступак ће бити проведен  у складу  са Законом  подзаконским актима и овим позивом .

 

Све информације у у вези са овим поступком можете добити од лица које је овлаштено да води комуникацију у име уговорног органа са понуђачима: Доброслав Муратовић  тел:059/860-111,Факс :059/860-099 е.маил адреса :berkoviciopstina@gmail.com

 

1. Предмет набавке

 

1.1.Предмет  набавке је пружање услуге израде шумско-привредне основе за приватне шуме  на подручју општине Берковићи за период од 01.01.2018 до 31.12.2027године .

 

1.2. Детаљан Пројектни задатак на основу кога ћете урадити вашу понуду дат је у Анексу 1 овог позива.

 

1.3.Врста уговора о јавној набавци јавна набавка услуга из Анекса II дио Б.Закона..

 

1.4. ЈРЈН ознака:77200000-2 шумарске  услуге.

 

1.5.Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи  16.600,00 КМ

 

1.5. Рок за пружање предметне услуге је 6 мјесеци од дана закључења уговора .

 

1.6. Услуге ће се вршити на подручју општине Берковићи .

 

1.7.Критериј за  додјелу уговора је најнижа цијена технички прихватљиве понуде.

 

1.8. Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана испостављања фактуре по завршеној услузи.

 

1.9.Позив за достављање понуда  је објављен дана 13.12.2017 године на веб страници општине Берковићи www.opstinaberkovici.com

 

2. Услови за учешће и потребни докази

 

2.1. лична способност понуђача из члана 45 .Закона о јавним набавкама Би Х

 

Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности доказати да:

 

а) у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела организованог  криминала , корупцију , превару или прање новца у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован.

 

б) није под стечајем или није предмет стечајног поступка осим у случају постојања важеће одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације односно у поступку је обустављања пословне дјелатности у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или у земљи у којој је регистрован.

 

ц) је испунио обавезе  у вези са плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања у складу са важећим прописима Босне и Херцеговине или прописима у  земље у којој је регистрован.

 

д) је испунио  обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза,у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован.

 

2.1.1 у сврху доказивања личне способности понуђач мора доставити изјаву овјерену од стране надлежног органа (орган управе или нотар) у складу са формом која је уприлогу Позива  као  Анекс 4

 

2.1.2. Понуђач којем буде додијељен уговор дужан је у року од 5 (пет) дана доставити документе из члана 45 став (2)  Закона и то:

 

-Увјерење надлежног суда којим доказује да у кривичном поступку није изречена правоснажна пресуда којом се осуђује за кривично дјело учешћа у криминалној организацији, за корупцију , превару или прање новца.

 

-Увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован понуђач којим се потврђује да није под стечајем нити је предмет стечајног поступка , да није предмет поступка ликвидације  односно да није у поступку обустављања пословне  дјелатности.

 

-Увјерење надлежних институција којим се потврђује да је понуђач  измирио доспјеле обавезе  а које се односе на доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

 

-Увјерење од надлежних институција да је понуђач измирио доспјеле обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза.

 

2.1.3. Документи наведени у тачки 2.1.2 не могу бити старији од три мјесеца рачунајући од дана доставе понуде.

 

2.1.4.Докази  које је дужан доставити изабрани понуђач морају садржавати потврду да је у моменту предаје понуде испуњавао услове  који се траже овим позивом.У противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву.

 

3. Способност  обављања професионалне дјелатности чл.46. Закона о јавним набавкама.

 

3.1. У  сврху доказивања права  на обављање професионалне дјелатности у складу са чланом 46 . Закона понуђач мора доставити доказ о регистрацији у одговарајућем професионалномили другом регистру у земљи у  којој је регистрованили да обезбиједи посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује његово право да обавља професионалну дјелатност која је у вези са предметом набавке , односно понуђач мора доставити следеће доказе:

 

-Овјерена фотокопија Рјешење о регистрацији.

 

- Овјерена  фотокопија потврде о регистрацији (идентификационог броја . ЈИБ-а) .

 

 

 

4.Техничка и професионална способност

 

4.1. У складу са чланом 48. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број:39/14 , а  везано за члан 23. Закона о шумама („Службени гласник Републике Српске „ број:785/08и 60/13 ) понуђач доставља следећи  доказ .

 

-Лиценцу за пружање предметних услуга из области пројектовања у шумарству  коју издаје надлежно Министарсво пољопривреде  шумарства и водопривреде РС или Изјаву из Анекса 7 .позивада ће поменута лиценца бити достављена у најкаснијем року од 5 (пет) дана , рачунајући од дана запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке.

 

4.2. У складу са чланом 52.  Закона као и са другим важећим прописима у БиХ  уговорни орган  , може одбити понуду  уколико је добављач који је доставио понуду, дао или намјерава дати садашњем или бившем запосленику уговорног органа поклон у виду новчаног износа или у неком другом облику, у покушају да изврши утицај на неки поступак или на одлуку или на сам ток поступка јавне набавке. Уговорни орган   ће у писаној форми обавијестити добављача и Агенцију за јавне набавке о одбијању понуде, те о разлозима за то и о томе ће направити забиљешку у извјештају о поступку набавке.

 

Понуђач је дужан уз понуду доставити и посебну писмену изјаву да није нудио мито нити учествовао у било каквим радњама чији је циљ корупција у јавној набавци.Изјава је  прилог овом позиву (Анекс  6)  

 

4.3. Период важења понуде навести  рок важења понуде који не може бити краћи од 60 дана (навести у Анексу 2)

 

НАПОМЕНА: Сви докази који се достављају а наведени  су овим Позивом за за достављање понуда , морају бити оргинал или овјерене копије.

 

5. Захјеви по питању језика

 

Понуда и сви документи и коресподенција у вези са понудом између понуђача и Општине Берковићи   морају бити написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини. Штампана литература, брошуре, каталози или сличнокоје доставља понуђач не морају бити преведени.

 

6. Припрема  понуде

 

6.1Понуда се израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом тинтом. Исправке у понуди морају бити израђене на начин да су видљиве и потврђене потписом понуђача, уз навођење датума исправке. Сви листови  понуде морају бити чврсто увезани на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова, осим гарантних докумената. Дијелови понуде као што су узорци, каталози, медији за похрањивање података и сл. који не могу бити увезани, понуђач обиљежава називом и наводи у садржају понуде као дио понуде.

 

Понуда треба да  садржи:

 

6.2Образац достављање понуде попуњен у складу са шемом која је дата у  анексу  2.овог позива

 

6.3.. Образац за цијену понуде попуњен у складу са шемом која је дата  у анексу 3 .овог позива

 

6.4. Писмена изјава у складу са чланом 45 Закона став(1) тачка од а) до д) Закона (Анекс 4)

 

6.5.Доказ о регистрацији у одговарајућем професионалном или другом регистру или посебна изјава  /потврда надлежног  тијела којом се доказује њихово право да обављају професионалну дјелатност  која је у вези предметне набавке.

 

6,6.Попуњен Образац повјерљивих информација (Анекс 5)

 

6.7. Попуњена, потписана и овјерена Изјава из тачке 2,4 у  вези са чланом  52. Закона (Анекс 6)

 

6.8.Оргинал или овјерена фотокопија лиценце из области пројектовања у шумарству коју издаје надлежно министарство пољопривреде , шумарства и водопривреде РС , односно уколико је не посједује приликом предаје понуде , изјава даваоца услуга из Анекса 7 . овог позива да ће уколико њихова понуда буде изабрана као најповољнија , најкасније у  року од 5 (пет) дана рачунајући од дана запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке доставити наведену лиценцу.

 

6.9.Нацрт уговора (Анекс 8)

 

7. Врста и вриједност гаранције за озбиљност понуде или уредно извршење уговора , уколико су оне предвиђене : Нема захтјева за гаранцију.

 

8.Датум и вријеме провођење преговора / или  дискусија са понуђачима ако је то неопходно: Уговорни орган  задржава право да позове понуђаче на преговоре након пријема  понуда, уколико оцијени на основу достављених понудада да су преговори неопходни . Преговори ће се проводити у складу са чланом 10. Правилника а сви понуђачи који благовремено доставе понуде ће бити обавјештени о датуму и термину вођења преговора.

 

9. Рок за достављање понуда

 

9.1.Крајњи рок за достављање   понуде истиче  дана  је 27.12.2017 године  у  12,00 часова.  

 

Јавно отварање понуда ће се одржати 27.12.2017.године у 13.00 часова, у просторијама уговорног органа.Понуда за набавку услуга израде шумско-привредне основе за приватне  шуме на подручју општине Берковићи .

 

Понуде се достављају у запечећеној коверти на следећу адресу: ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ  Ул. Погинулих бораца Отаџбинског рата  б.б.88363 Берковићи са назнаком „ПОНУДА НЕ ОТВАРАЈ

 

На полеђини пошиљке мора бити назначен назив и адреса понуђача.

 

9.2. Овај позив је објављен на интернет страници Општине Берковићи www.opstinaberkovici.com  .Обзиром да уговорни орган не располаже подацима који су понуђачи преузели позив са наведене интернет странице , све евентуалне измјене , допуне или појашњења ће бити објављена на истој , те ће се  понуђачи сматрати обавјештеним о наведеном даном обавјештења.

 

10. Обавјештење о резултатима поступка

 

Сви понуђачи ће бити обавјештени о одлуци уговорног органа  о резултату поступка  јавне  набавке  у року од 7  (седам) дана  од дана доношења одлуке . Уз обавјештење о резултатима поступка уговорни орган ће доставити  понуђачима одлуку о избору  најповољније понуде  или поништењу поступка , као и записник о оцијени понуда .

 

11.    Закључење уговора и подуговарање

 

Уговор ће се закључити у складу са условима из тендерске документације и прихваћене понуде и Законом о облигационим односима.

 

Нацрт Уговора  за предметну набавку дат је као Анекс 8 овог позива и исти је потребно уредно попунити и доставити у понуди.

 

12. Информације о заштити права добављача

 

У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби Закона или подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин и у роковима прописаним чланом 99. и 101. Закона.

 

За све што није предвиђено овим конкурентским захтјевом, примјењују се директно одредбе Закона о јавним набавкама БиХ и подзаконских аката

 

 

 

Прилози:

 

Пројектни задатак 1

 

Анекс 2 – Образац за достављање  понуде

 

Анекс 3 – Образац за цијену понуде

 

Анекс 4-  Изјава о испуњености услова из члана 45  став (1)  тачка а) до д) Закона

 

Анекс 5– Образац повјерљивих информација

 

Анекс 6 -  Изјава о сукобу интереса из члана 52. Закона

 

Анекс 7 –Изјава о достављању лиценце

 

Анекс 8-Нацрт уговора

 

С поштовањем,                                                                               

 

                                                                                                    НАЧЕЛНИК

 

                                                                                                     Ненад Абрамовић  с.р.

 

            

 

 

 

                                                                             

 

 

 

                                                                                                                                      АНЕКС 1

 

ПРОЈЕКТНИ   ЗАДАТАК

 

Услуга израде Шумскопривредне  основе за шуме у приватној својини на подручју општине Берковићи за   период од 01.01.2018 године до 31.12.2027 године , на начин потписан Законом о шумама („Службени гласник Републике Српске „ број:75/08 и 60/13) и члановима 57,58,и 59 . Правилника о елементима и садржају шумско привредних основа („Службени гласник Републике Српске“ број 52/09 и 45/11)

 

ИЗРАДА ШУМСКО –ПРИВРЕДНЕ  ОСНОВЕ   ЗАСНИВА  СЕ  НА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА:

 

-Закон о шумама („Службени гласник Републике Српске „ број:75/08 и 60/13)

 

-Правилник о елементима и садржају ШПО за државне и  приварне шуме („Сл. Гласник Републике Српсске“ број:52/09 и 43/11)

 

-Правилник  о начину прикупљања , критеријумима за расподјелу и поступку кориштења  средстава  посебних намјена за шуме („Службени гласник Републике Српске“ бр:45/14)

 

-методика рада

 

-други закони и прописи

 

-постојећа шумско привредна основа

 

-шумарска наука и пракса

 

ПРЕДМЕТ РАДОВА:

 

Предмет услуга је израда Шумско –привредне основе за приватне шуме на подручју општине Берковићи  , у површини од цца.2.826,22 ха .

 

Тип шуме

Површина (ха)

Површина под шумом

                 2.774,59

Остало

                       51.63

Укупно

                 2.826,22

 

Подаци прузети из важеће шумско привредне основе.

 

ПРИ  ИЗРАДИ ШУМСКО-ПРИВРЕДНЕ ОСНОВЕ ПОТРЕБНО ЈЕ УРАДИТИ СЛЕДЕЋЕ:

 

1.ТЕРЕНСКИ РАДОВИ

 

Прикупљање таксационих података (прикупљање таксационих података  врши се по  методици рада коју примјењује извршилац , а у свему у складу са достигнућима науке о уређивању  шума  и Закона о шумама („Службени гласник Републике Српске „ број:75/08и 60/13) Правилником о елементима и садржају  шумскопривредних основа („Службени гласник Републике Српске „ број:52/09 и 43/11)

 

2.КАНЦЕЛАРИЈСКИ  РАДОВИ

 

2.1 Обрада података

 

Обрађени подаци приказују се по :

 

а) класификационим јединицама.

 

категорије шума(високе шуме са природном обновом високе деградиране шуме , шумске културе , изданичке шуме , површине погодне за пошумљавање и газдовање и површине непогодне непогодне за пошумљавање) и

 

б) просторним јединицама :општина , катастарске општине , катастарске честице и власници шума .

 

Шумскопривредна  основа садржи

 

-Уводни дио

 

-Стање шума у доба уређења

 

-Анализа и оцјена досадашњег газдовања  шумама

 

-Планове  газдовања  шумама за наредни уређени период.

 

Саставни дио шумскопривреног основа су карте иуређајни елаборати.

 

2.1.1.Текстуални дио:

 

-Уводни дио:

 

-Разлози за израду шумско привредне основе

 

-Опште  карактеристике  подручја општине Берковићи и услови за газдовање

 

шумама.

 

-Географски положај и границе

 

-Климатске политике

 

-Геолошке и педолошке карактеристике подручја

 

-Орографске и хидрографске политике

 

-Вегетацијске карактеристике подручја

 

-Општекорисне функције и угроженост шума

 

-Основне карактеристике методике рада

 

2.1.2.Табеларни дио

 

Стање шума и шумског земљишта у доба уређивања

 

-Приказ стања шума и етата по катарстарским општинама за цијелу површину

 

општине.

 

-Збирни приказ стања  шума и етата по газдинским класама за цијелу површину.

 

-Приказ стања шума и етата по ужим и ширим категоријама шума за цијелу

 

површину општине.

 

-Приказ стања шума и етата по врстама дрвећа и дебљинским разред. за цијелу

 

површину општине.

 

-Приказ стања шума и етата по газдинским клсама за сваку  катастарску општину

 

-Збирни приказ стања шума и етата по газдинским класама за сваку катастарску

 

општину.

 

-Приказ стања шума и етата по газдинским класама за цијелу површину општине.

 

-Приказ стања шума и етата по репрезентантима  за сваку катастарску општину.

 

-Приказ стања шума по власницима шума и катастарским честицама.

 

 

 

2.1.3. Анализа и оцјена  досадашњег газдовања

 

У  анализи досадашњег  газдовања шумама упоређују се и анализирају  подаци стања шума из претходног и новогшумскопривредног основа .

 

-Упоредна анализа таксационих елемената

 

-Извршење плана количине и динамике  сјеча

 

-Извршење плана шумскоузгојних радова.

 

-Извршење плана заштите шума.

 

Поред анализе и оцијене даје се и критичка оцјена газдовања  шумама у протеклом уређајном периоду и указује на могућности унапређивања стања шума у узгојном облику у наредном уређајном периоду.

 

2.1.4 Планови газдовања шумама у наредном уређајном периоду

 

На основу утврђеног стања шума , анализе и оцјене досадашњег газдовања шумама , дефинисане намјене шума које треба да остваре дефинишу се циљеви   газдовања  и израђују ,по мјесту , обиму и динамици  сјече.

 

-Циљеви газдовања шумама

 

-Општи циљеви газдивања

 

-Посебни циљеви газдовања

 

-Системи газдовања

 

--План сјеча

 

--План шумскоузгојних раова

 

-План заштите и  чувања шума

 

-Завршне одредбе

 

4. Надзпр над израдом ШПО:

 

Надзор  над израдом ШПО уређује наручилац у складу са законским прописима . Закона о шумама („Службени гласник Републике Српске“ број :75/08 и 60/13) и Правилником о надзору над израдом шумскопривредних основа  („Службени гласник Републике Српске“ број:57/11  и 79/13)

 

Шумско привредну основу за подручје општине Берковићи у површини од цца 3.512,10 ха урадити у 4/четири/ примјерка у  тврдом повезу  4 (четири)  примјерка у дигиталном облику са

 

картама и уређеним елаборатом у једном примјерку у дигиталној форми  заједно са обрађеним подацима стања шума у доба уређибања.

 

Важност Шумско привредне- основе за приватне шуме на подручју општине Берковићи треба да износи 10 година са периодом важности од 01.01.2018 године до 31.12.2017 године

 

      

 

Анекс 2

 

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

 

Број набавке: 02-332-1/17

 

Предмет набавке : Услуге израде  шумско-привредне основе за приватне шуме на подручју општине Берковићи за период од 01.01.2018 године до 31.12.2017 године.

 

УГОВОРНИ ОРГАН:

 


Назив уговорног органа

Општина Берковићи


Адреса

Погинулих бораца отаџбинског рата


Сједиште

88363 Берковићи

 

ПОНУЂАЧ: (ако се ради о групи понуђача, у рубрици за члана групе потребно је навести назив члана групе, адресу и ЈИБ, а остали наведени подаци се односе на овлаштеног представника групе):

 

Назив и сједиште понуђача

(овлаштени представник групе понуђача)

 

Назив, адреса и ЈИБ за сваког члана групе понуђача (уколико се ради о групи понуђача)

 

Адреса

 

ИДБ/ЈИБ

 

Број жиро рачуна

 

Да ли је понуђач је у систему ПДВ:

 

Адреса за доставу поште

 

Е – маил

 

Контакт особа

 

Број телефона

 

Број факса

 

 

страна2од2

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

 

У поступку јавне набавке који сте покренули и која је објављена на веб страници општине  Берковићи www.opstinaberkovici .com  и изјављујемо следеће:

 

1.У складу са садржајем и захтјевима позива за доставу понуде  бр.............................

 

Овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости без икаквих резерви или ограничења.

 

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из позива за  доству понуде за извршење  уговора у складу с условима утврђеним овим позивом, критеријумима  и утврђеним роковима без икаквих резерви и ли ограничења.

 

3.Цијена  наше понуде (без ПДВ-а) је______________________________________КМ

 

 Попусткоји дајемо на цијену је__________________________________________КМ

 

 Цијена  наше понуде са укљученим попустом је____________________________КМ

 

 ПДВ на цијену понуде ( с урачунатим попустом ) је_________________________КМ

 

 Укупна цијена за уговор је _____________________________________________КМ

 

У прилогу се налази образац за цијену наше понуде  који је попуњен у складу са захтјевима из Позива у случају разлике у цијенама из ове Изјаве и Обрасца за цијену понуде релавантна је цијена из обрасца за цијену поћетне понуде.

 

4.Предузеће које доставља понуду је :

 

а) домаће са сједиштем у БиХ  и најмање 50% радне снаге која ће радити на реализацији овог уговора су резиденти Босне и Херцеговине , те с тога наша понуда потпада под одредбе о преференцијалном третману домаћег.

 

б) наша понуда не ужива преференцијални третман домаћег.

 

Заокружити  шта понуђач испуњава

 

4. Ова понуда  важи_______________дана , рачунајући од истека рока за пријем понуда.

 

Име и презиме лица  које је овлаштено да представља понуђача :-----------------------------

 

Потпис овлаштеног лица :..............................................................

 

Мјесто и датум:................................................................................

 

Печат предузећа:

 

Уз понуду је достављена слиједећа документација :

 

(Попис достављених докумената , изјава и образаца са називом испод)

 

 

 

                                                                                                                                                                  АНЕКС 3

 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ                                     

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА_____________________________________________________________

 

Број понуде: _______________________

 

Датунм  понуде:------------------------------------

 

1

2

3

4

5 (3x4)


ОПИС УСЛУГЕ


Јед.

мјере


Количина


Јединична  цијена без

ПДВ-а


Укупна цијена без ПДВ-а

(кил.xцијена)


Израда шумско-привредне основе за шуме у приватној својини на подручју општине Берковићи , за период од 01.01.2018 године до 31.12.2027 године , на начин прописан Законом о шумама („Службени гласник Републике Српске „ број:75/08 и 60/13) и члановима 57,58,и 59) Правилника о елементима и садржају шумскопривредних основа („Службени гкасник Републике Српске“ број:52/09и 43/11)

 

1ха

 

2.826,22 ха

   

УКУПНА  ЦИЈЕНА БЕЗ  ПДВ-а

 

ПОНУЂЕНИ  ПОПУСТ

 

УКУПНА  ЦИЈЕНА  СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а

 

ИЗНОС ПДВ-а

 

УКУПНА ЦИЈЕНА ЗА УГОВОР СА ПОПУСТОМ И ПДВ-ом

 

 

 

 

1.Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести  цијена.

 

2.У случају разлика између јединичне цијене и укупног износа, исправка ће се извршити у складу са јединичним цијенама.

 

5.Јединична цијена ставке не сматра се рачунском грешком и не може се исправљати.

 

Печат фирме/предузећа:        МП                                                       

 

                                                                                                                          ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА

 

______________________________

 

                                                                                                                  (потпис)

 

                                          

 

 

 

                                                                                                                                                               АНЕКС 4

 

Изјава о испуњености услова из члана 45. став  (1) тачке од а) до д) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 39/14)

 

Ја, ниже потписани___________________________(Име и презиме), са личном картом број: ______________издатом од __________________,  у својству представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности ______________________________(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број: _______________________________, чије сједиште се налази у _____________________(Град/општина), на адреси_____________________(Улица и број), као кандидат/Понуђач у поступку јавне набавке за пружање услуга  израде шумско привредне основе за  приватне шуме на подручју општине Берковићи  

 

а којег проводи уговорни орган Општина Берковићи   а у складу са чланом 45. ставовима(1) и (4) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

 

                                                                        И З Ј А В Љ У Ј Е М

 

Кандидат/понуђач ________________________________________________________у наведеном поступку јавне набавке, којег представљам, није:

 

  1. Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела организираног криминала, корупције, преваре или прања новца у складу с важећим прописима у БиХ  или  земљи у којој је регистрован;

  2. Под  стечајем, нити је предмет стечајног поступка, нити предмет поступка ликвидације, односно поступка обустављања пословне дјелатности;

  3. Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања у складу с важећим прописима у БиХ или земљи у којој је регистрован;

  4. Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у складу с важећим прописима у БиХ  или  земљи у којој је регистрован.

 

У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле уговора достави документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на захтјев уговорног органа и у року којег одреди уговорни орган сходно члану 72. став (3) тачка а).

 

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено Кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује лична способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.

 

Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне набавке сходно члану 45. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ у случају сумње у тачност података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених информација код надлежних органа.

 

Изјаву дао: ______________________

 

Мјесто и датум давања  изјаве: ______________________

 

Потпис и печат надлежног органа:

 

______________________                                                                                      М.П.                       

 

 

 

Анекс 5

 

   

 

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

 

 

Информација која је повјерљива

Бројеви страница с тим информацијама у понуди

Разлози за повјерљивост тих информација

Временски период у којем ће те информације бити повјерљиве

       
       
       
       

 

 

 

                                                                                                   Потпис и печат добављача

 

                                                                                                   _______________________

 

Напомена:

 

Повјерљивим информацијама се не могу сматрати информације прописане чланом 11. Закона.

 

                                                                       

 

 

 

Анекс 6

 

                                        ПИСМЕНА ИЗЈАВА

 

         ИЗ ЧЛАНА 52. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

Ја, ниже потписани __________________________  (Име и презиме) са личном картом број:_______________________издатом од __________________________________________,

 

у својству представника привредног субјекта,друштва или сродне дјелатности

 

___________________________________________ (навести положај, назив привредног друштва

 

или обрта или сродне дјелатности), ИД број _____________________________________, чије

 

сједиште се налази у ________________________(град, општина) на адреси  _____________

 

__________ (улица и број),  као кандидат/ понуђач у поступку јавне набавке :за пружање услуга израда шумско-привредне основе за приватне шуме на  подручју општине Берковићи а којег проводи уговорни орган Општина Берковићи

 

а у складу са чланом 52.став (2) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и казненом одговорношћу

 

         ИЗЈАВЉУЈЕМ

 

1.  Нисам понудио мито ни једном лицу укљученому процес јавне набавке, у било којој фази процеса јавне набавке.

 

2.  Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службеном или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службене овласти, радње које не би требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела која треба извршити он, или нетко тко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица.

 

3.  Нисам дао или  обећао дар, или неку другу повластицу службеном или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу да обави у оквиру своје службене овласти, радње које би требало да обавља, или се суздржава од овбављања радњи, које не треба извршити.

 

4.  Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набавкама.

 

5. Нисам судјеловао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета поступка јавне набавке.

 

Изјаву дао_______________                                 Мјесто и датум_________________

 

                                                                                Потпис________________________

 

 

 

                                                                                                                                     Анекс 7

 

 

 

( Назив и сједиште понуђача)

 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ЛИЦЕНЦЕ

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо :

 

Спремни смо, за јавну набавку бр.                                       , чији је предмет набавка услуга

 

израде шумско-привредне основе за приватне шуме на подручју Општине Берковићи , за период од 01.01.2018.године до 31.12.2027.године, ако наша понуда буда изабрана као најповољнија,  у року  од  5  (пет)  дана рачунајући  од  дана  запримања  обавјештења  о резултатима овог поступка јавне набавке доставити оригинал или овјерену фотокопију лиценце из области пројектовања у шумарству коју издаје надлежно Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, уколико исту не посједујемо приликом предаје понуде.

 

У случају да понуду доставља група понуђача,  сваки члан групе понуђача је дужан доставити потписану и овјерену ову изјаву. У супротном ће понуда бити одбачена.

 

Наведена лиценца се захтјева у складу са материјалним прописом Законом о шумама

 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 75/08 и 60/13).

 

 

 

У                                ,               2017.године

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА

 

 

 

                                                                                                                                      Анекс 7

 

                                                                                  

 

НАЦРТ УГОВОРА

 

Израда шумско –привредне основе за приватне шуме на подручју општине Берковићи

 

Закњучен дана _______________ године између:

 

  1. ОПШТИНЕ Берковићи, ЈИБ4401422740006 Погинулих бораца отаџбинског рата  бб, коју заступа Ненад Абрамовић начелник  општине с једне стране( у даљем тексту Наручилац) .      

 

и

 

2.__________________________________________, са сједиштем у _________________________

 

адреса ______________________________ЈИБ_______________________________матични број

 

_____________________(у даљем тексту :Пружалац услуга) кога заступа директор

 

__________________________________________

 

Члан 1.

 

Предмет уговора је пружање услуга „Израда шумско привредне основе за шуме у приватно својини на подручју општине Берковићи за период од  01.01.2018 године до 31.12.2027 године .

 

Уговор се  закључује након проведеног поступка јавне набавке услуга по основу Позива за достављање понуда  број:____________________________од _________________објављеног на интернет  адреси Наручиоца и Одлуке о додјели уговора  број________ од _____године.

 

 

 

Члан 2.

 

Пружалац  услуга се обавезује да ће предметне услуге бити  извршене по  укупној цијени од ___________________КМ са укљученим ПДВ-'ом (словима) ___________________ и __/100КМ )која је наведена у у усвојеној понуди  број_______________, регистрованој  код Наручиоца  под  бројем: 02-----------/17 од __________ године

 

Пружалац  услуга  не може мијењати понуђене цијене  без сагласности Наручиоца.

 

Члан 3.

 

Пружалац услуга се обавезује да за рачун наручиоца изради и испорчи комплетну шумско привредну основу за шуме у приватној својини на подручју општине Берковићи за период од 01.01.2018 године до до 31.12.2027 године , како је предвиђено у одредбама овог уговора.

 

 

 

Члан 4.

 

Пружалац  услуга се обавезује да ће уговором повјерене предметне послове обављати у складу са одредбама закона о шумама („Службени гласник Републике Српске „број:75/08) Правилником о елементима и садржају шумско-привредне основе („Службени гласник Републике Српске „број:52/09) и Пројектним задатком наручиоца који представља  основ за садржај и начин израде  документације из члана 3 .овог  уговора  те према правилима струке и са пажњом доброг привредника.

 

 

 

Члан 5.

 

Пружалац услуга се обавезује да ће наручиоцу  испоручити слиједеће: документ  шумско-привредне основе  за приватне шуме на подручју општине Берковићи у 4(четири) писана истовјетна примјерка са тврдим повезом 4(четири) примјерка у  дигиталној форми и карте у једном примјерку у дигиталној форми  заједно са обрађеним подацима стања шума у доба уређивања.

 

Члан 6.

 

Пружалац  услуга се обавезује да ће услуге које су предмет овог Уговора извршити у року од 6 (шест) мјесеци од дана закључивања уговора.

 

Члан 7.

 

Уколико Пружалац услуга не преда комплетно израђену шумско привредну основу до уговореног рока или неадекватно обави уговорену услугу . Наручилац има право на накнаду штете у  складу са Законом  о облигационим односима.

 

Члан 8.

 

Наручилац  се обавезује да ће Пружаоцу услуга доставити постојећу шумско –привредну основу с прилозима и потребном  документацијом.

 

Члан 9.

 

Наручилац се обавезује да ће у складу са Законским прописима који  регулишу ову област , именовати стручно лице  које ће вршити надзор над извршењем уговорних обавеза из овог уговора.

 

Члан 10.

 

У  случају да лице за надзор утврди мањкавости у изради или некомплетности документације која је предмет овог уговора Наручилац ће Пружаоца услуга упознати на то и одредити му примјеран рок не дужи од 10 (десет) дана да свој рад прилагоди својим обавезама.

 

Ако до истека тог рока Пружалац услуга не поступи по захтјеву Наручиоца овај може раскинути уговор и захтјевати накнаду штете у судском поступку.

 

 

 

Члан 11.

 

Наручилац као уговорни орган се обавезује да ће средства по овом Уговору измиривати на основу испостављених привремених и окончане ситуације претходно овјерених од стране надзорног органа у року од 15(петнаест) дана од дана пријема истих на жиро рачун Извршиоца.

 

Члан 12.

 

Потписници су сагласни да се о свему што  није обухваћено овим Уговором примјењују одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа који регулишу предметну област.

 

Члан 13.

 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања.

 

Члан 14.

 

Све евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране ће рјешавати споразумно , а уколико то није могуће за рјешавање спора надлежан је Окружни привредни суд у Требињу.

 

Члан 15.

 

Овај уговор сачињен је у 6(шест) истовјетна примјерка од  којих свакој од уговорних страна припадају по 3(три)примјерка

 

ЗА  НАРУЧИОЦА                                                                                                 ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА

 

____________                                                                                                          _____________________

 

    Број:

 

    Датум:                                                                                                                    Број:

 

                                                                                                                                     Датум:

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ  ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ИЗРАДЕ ШУМСКО ПРИВРЕДНЕОСНОВЕ
 

Posjete

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas2611
mod_vvisit_counterJuce3161
mod_vvisit_counterOve nedelje10497
mod_vvisit_counterProšle nedelje31216
mod_vvisit_counterOvog mjeseca108869
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca151850
mod_vvisit_counterUkupno23373969