Opština Berkovici

Naslovna Berkovići Društvo Ј А В Н И ПОЗИВ за пријаву лица старијих од 65 година и корисника најниже пензије из тачке 1. алинеја 1. и 2. Одлуке о одређивању износа најниже пензије, за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања

Ј А В Н И ПОЗИВ за пријаву лица старијих од 65 година и корисника најниже пензије из тачке 1. алинеја 1. и 2. Одлуке о одређивању износа најниже пензије, за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања

El. pošta Štampa PDF

На основутачке 10. Одлуке о начину реализације пакета енергетске подршке енергетски
сиормашним потрошачима(„Службени гласник Републике Српске“број28/23) Министарство
здравља и социјалне заштите Републике Српске, објављује


Ј А В Н ИПОЗИВ
запријаву лицастаријих од 65 годинаикорисниканајниже пензије из тачке 1. алинеја 1. и 2. Одлуке о
одређивању износа најниже пензије,за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања
IПакетом енергетске подршкеЕУ каоинструментом претприступне помоћи ИПА 3
за2023.годинупредвиђенасусредставазадодјелуфинансијскепомоћиенергетски
сиромашнимпотрошачима/угроженимдомаћинствимауРепублициСрпскојзатрошкове
гријања, у циљу ублажавања негативних социо-економских утицаја енергетске кризе.
IIФинансијскапомоћзатрошковегријањебићеподпрописанимусловима
додијељена лицимакоја поднесу пријаву на јавни позив, и то:
-лицима старијимод 65 годинакоја не остварују лична примања,
-кориснициманајнижепензијеизтачке1.алинеја1.и2.Одлукео
одређивању износа најниже пензије („Службени гласник Републике Српске“
број 8/23), у износу од 275,29 КМ и 330,37 КМ.
Наведена лица подносе пријаву на јавни позив под условом да подносилац пријаве
или члан његовог домаћинства не припада ни једној категорији лица наведених утачкиIIIовог
позива, којима ће финансијска помоћ бити додијељенана основуподатака изслужбених
евиденција.
IIIФинансијска помоћ за трошкове гријањебићедодијељена на основуподатака из
службенихевиденција, без пријављивања на јавни позив, сљедећим лицима:
-корисницимаправа на новчану помоћ по основу закона којим се уређује област
социјалне заштите,
-корисницимаправа на додатак на дјецу по основу закона којим се уређује област
дјечије заштите,
-незапосленим борцимаод прведо пете категорије млађим од 60 година, који су
корисницимјесечногновчаногпримањана основуОдлукеоисплатимјесечногновчаног
примањасоцијалноугроженимнезапосленимборцимаОдбрамбено-отаџбинскограта
Републике Српске од прве до пете категорије, број: 04/1-012-2-2759/21 од 16.9.2021.године
(Службени гласник Републике Српске“ број 86/21),
-борцимаодпрведопетекатегоријестаријимод60година, којисепрема
ажурираним подацима из евиденције Министарства рада и борачко инвалидске заштите налазe
у стању социјалне потребе.
IV-Условиза додјелу финансијске помоћи за трошкове гријањалицу старијем од
65 година:
-да има пребивалиште на подручју Републике Српске,

 
 

-да не остварује лична примања,
-да живи у домаћинству у коме просјечна мјесечна примања по члану
домаћинства остварена у последња три мјесеца која претходе мјесецуу коме је
расписан јавни позив, не прелазе износ од350 КМ.
Условизадодјелуфинансијскепомоћиза трошковегријањакориснику
најниже пензије:
-да јекорисникнајниже пензије у износу од 275,29 КМ или330,37 КМ,
-да има пребивалиште на подручју Републике Српске,
-да живи у домаћинству у коме просјечна мјесечна примања по члану
домаћинства остварена у последња три мјесеца која претходе мјесецуу коме је
расписан јавни позив, не прелазе износ од350 КМ.
VАкоподносилац пријаве иличлан домаћинства испуњавајууслове за
финансијску помоћ по више основа, финансијску помоћ остварујупо једном основу.
Акоподносилац пријавеи члан домаћинства иливишечланова домаћинства
испуњавајууслове за финансијску помоћ, финансијска помоћ се додјељује једном
лицу.
VIПријаванајавни позивподноси сецентру за социјални рад/служби
социјалне зашите у мјесту пребивалишта подносиоца пријаве. Образац пријаве се
може преузети у штампаној форми у просторијама надлежног центра/службе, а
доступан је и у елекронској формина званичној интернет страници Министарства
здравља и социјалне заштите.Пријаву потписује подносилац пријаве,а потпис се
овјерава код надлежног органа.
VIIПодносиоци пријавеуз пријавуна јавни позив достављајусљедeће
доказе:
-доказ о пребивалишту(нпр.увјерење/обавјештењео пребивалиштуили
копија личне карте),
-увјерење Пореске управе о опорезивим приходима подносиоца пријаве и
чланова домаћинства за посљедња три мјесеца која претходе мјесецу у којем је
расписан јавни позив,
-увјерење Фонда за пензијско и инвалидско осигурње о оствареним правима
и износу права из пензијског и инвалидског осигурања подносиоца пријаве и
чланова домаћинстваза посљедња три мјесеца која претходе мјесецуу којем је
расписан јавни позив или увјерење да нису кориснициправа,
-доказ о посједовању текућег рачуна (уколико исти посједује).
VIIIНеблаговремене пријаве неће бити разматране.
IXЦентри/службе врше провјеру услова за лица која суподнијелaпријаву на
основу јавног позива, те сачињавају списак лица чијадомаћинства испуњавају
услове за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања у року од 30 дана од
дана затварања јавног позива.
Центар/служба обавјештава лица која се не налазе на списку лицачија
домаћинства испуњавају услове за додјелу финансијске помоћи, о разлозима због

 
 

којих се не налазе на списку, односно, о условима које не испуњавају за додјелу
финансијске помоћи за трошкове гријања.
Обавијештено лице имамогућност да у року од 7 дана оддана пријема
обавјештења, оспоринаведенеразлоге због којих се не налазина списку лица,
писаним путем или усмено пред центром/службом.
XНаконутврђивањаконачногбројакорисникафинансијскепомоћи,
Министарствоздрављаисоцијалнезаштитеутврђујепојединачниизноспо
домаћинству у складу сарасположивим средствима.
XIРок за подношење пријава је15дана од данаобјављивањајавног позива у
дневном листу„Глас Српске“и названичнојинтернетстраници Министарства
здравља и социјалне заштите.
Број:11/05-012-299/22М И Н И С Т А Р
Бањалука,28.април2023. године
Ален Шеранић,др мед

Ј А В Н И ПОЗИВ за пријаву лица старијих од 65 година и корисника најниже пензије из тачке 1. алинеја 1. и 2. Одлуке о одређивању износа најниже пензије, за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања
 

Posjete

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas111
mod_vvisit_counterJuce4039
mod_vvisit_counterOve nedelje8257
mod_vvisit_counterProšle nedelje32538
mod_vvisit_counterOvog mjeseca130379
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca152913
mod_vvisit_counterUkupno23243629