Opština Berkovici

Naslovna Berkovići Društvo ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за клаоницу

ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за клаоницу

El. pošta Štampa PDF

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ

Општинска управа

Одјељење за општу управу

Број:03/4-36-54/22

Датум:19.04.2022.год.

Општинска управа општине Берковићи, рјешавајући по захтјеву „РОГАН“д.о.о. Берковићи, кога заступа директор Жељко Роган, за издавање еколошке дозволе за клаоницу (копитара и папкара) занатског типа, примарна и секундарна обрада меса, а на основу чл. 89. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12,79/15 и 70/20) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број:13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) доноси

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1.Даје се „РОГАН“д.о.о. Берковићи, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за клаоницу (копитара и папкара) занатског типа, примарна и секундарна обрада меса на земљишту к.ч. број:1237 К.О. Хатељи општина Берковићи

2.Погони и постројења за које се издаје еколошка дозвола су:

Клаонички комплекс се састоји од производног дијелабјкат димензија 43,30 х15,20 метара спратности П и дограђеног дијела димензија 8,00 х7,00 метара спратности П.

3 „РОГАН“д.о.о. Берковићи дужан је да:

$13.1.   Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине током рада и престанка рада постројења.

3.2.Примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија,током рада и престанка радапостројења, у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, а посебно:

3.2.1.Мјере технолoгије и технике за спречавање, смањивање, ублажавање или санацију штетних утицаја у тoку експлоатације oбјекта:

Мјере за спречавање или смањење емисија у воду и земљиште

 

$1Ø  Оборинске воде олуцима за кишну канализацију скупљати са кровова објекта и без мијешања са другим водама испуштати у оближњи поток.

$1Ø  Технолошке отпадне воде из објекта клаонице одводити на третман у трокоморни сепаратор за предтретман отпадних вода а пречишћену воду упуштати у трокоморну септичку јаму.

$1Ø  Санитарно-фекалне воде упуштати у водонепропусну трокоморну септичку јаму.

$1Ø  Сепараторе и септичке јаме минимално два пута годишње а по потреби и чешће чистити и празнити од стране за тоовлаштене институције.

$1Ø  Насталу крв и конфискат одвојено сакупљати у намјенски резервоар односно контејнер.

$1Ø  Прикупљати отпадне материје од припреме и обраде меса на сифонима са решеткама, и овај отпад одлагати каооргански односно заједно са конфискатом.

$1Ø  Прије прања подова уклонити заостале остатке ткива, масноће итд. а тек онда вршити мокро прање.

$1Ø  Набавити адсорбенс за сувочишћење површина у случају просипања нафтних деривата.

$1Ø  Приликом пријема животиња користити суво метење доставних камиона прије него щто се изврши прање камиона водом под притиском.

$1Ø  Изабрати детерџенте и дезифекциона средства који имају минималне щтетне посљедице на животну средину и прехрамбене производе. Избјегавати кориштење средстава за чищћење и дезинфекцију која садрже хлор.

$1Ø  Само пречишћене воде испущтати у крајњи реципијент у складу са Правилником о условима испущтања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“, број: 44/01).

Мјере за спречавање или смањење емисија у ваздух и бука

$1Ø  Манипулативни простор одржавати у чистом стању.

$1Ø  Врщити редовну контролу расхладних система према упутству произвођача и као расхладни медиј користити средства која не оштећују озонски омотач, у складу са Уредбом о искључивању супстанци које оштећују озонски омотач (Службени гласник Републике Српске,број: 94/05).

$1Ø  Машине и уређаји који производе буку морају бити констриусани или изоловани на начин да не емитују буку преко дозвољених граница у животну средину.

$1Ø  Редовноодржавати транспортну механизацију.

Мјере за управљање отпадом

$1Ø  Отпад који настаје на локацији прикупљати и раздвајати на мјесту настанка у складу са Планом управљања отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске" бр.19/15,79/18). Проводити мјере из Плана управљања отпадом.

$1Ø  Мјешовити комунални отпад одлагати у намјенски контејнер. У случају да је месо здравствено неисправно за људску употребу , одложити га у простор са хлађењем и збринути, по препорукама ветеринара, са овлаштеном институцијом и о томе водити евиденцију.

$1Ø  Контејнери за складиштење свих врста отпада на локацији морају бити јасноозначени типом и нивоом опасности.

$1Ø  Идентификовани опасни отпад посебно прикупљати и збрињавати искључиво са овлаштеним оператером са којим је потребно закључити Уговор о збрињавању опасног отпада. Забрањено је мјешање опасног и неопасног отпада на локацији.

$1Ø  Спријечити неконтрплисано расипање отпада.

$1Ø  Садржај дезoбаријера редовно мијењати по упутама произвођача.

$1Ø  Осигурати континуирано прикупљање нуспроизвода сувом методом и раздвајати их једне од других дуж линије клања, комбиновано са оптимизирањем искрварења и сакупљања крви.

$1Ø  Након клања животиње, крв испуштати у намјенски резервоар, чији је прељев даље спојен на сепаратор за предтретман отпадних вода и касније на септик. Резервоар за сакупљање крви јасноозначити.

$1Ø  Настали конфискат одлагати у намјенски контејнер и исти збриоњавати у сарадњи са надлежним комунланим предузећем и на основу Уговора.

$1Ø  Обезбиједити апсорбент (пијесак, пиљевина) којим би се дјеловало на евентуално просуту нафту, уља и мазива из механизације а настали отпад ове врсте третирати каоопасан у сарадњи са овлаштеном службом.

$1Ø  Обезбједити намјенско затворено буре за опасан отпад (зауљени отпад, контаминирани апсорбент итд.).

Мјере за смањење неугодних мириса

$1Ø  Континуираночишћење погона за клање, те просторија у којима се врши обрада закланих животиња.

$1Ø  Редовночишћење заосталих органских материјала на заштитним решеткама.

$1Ø  Привремено складиштење конфиската на локацији обављати у затвореним контејнерима. Водити рачуна о континуитету преузимања од стране надлежног комуналног предузећа посебно у љетним мјесецима.

$1Ø  Редовночистити стационар за животиње, прво сухим а по потребни мокрим путем.

$1Ø  Редовно пражњење и чишћење септика и сепаратора у сарадњи са надлежним комуналним предузећима и на основу Уговора.

Списак мјера за мониторинг производње

$1Ø  На улазу/излазу са предметне парцеле изградити дезобаријеру. Исту повремено мијењати према препорукама произвођача.

$1Ø  Манипулативни плато је потребноодржавати у щтo чистијем стању.

$1Ø  Оптимизирати процедуру чищћења на щто мању потрошњу воде без угрожавања производње и здравствене исправности производа.

$1Ø  Упозоравати раднике на радну дисциплину којом се налаже пажљиво руковање сировинским компонентама.

$1Ø  За рад на пословима у производњи ангажовати стручнооспособљене раднике и за њих обезбједити редован здравствени преглед.

$1Ø  Контрола процеса производње уз поштовање технолошких норматива при раду и строгих хигијенских услова при технплошким операцијама.

$1Ø  Редовно вршити детаљне прегледе комплетне електроинсталације са аспекта заштите на раду и при прегледу обратити пажњу на прописно уземљивање свих металних маса у објекту, свих објеката и постројења, прикључак и уградњу инсталација и опреме у Ex изведби, аутоматско искључење напајања у случају потребе, елиминатор статичког електрицитета и друге мјере заштите, које треба да се наводе у пројекту електроинсталација.

$1Ø  За уређаје у противексплозивној изведби прибавити одговарајуће атесте.

$1Ø  Цјелокупну електричну инсталацију у фази експлоатације потребно је редовно периодично прегледати овлаштена институција, чиме ће се потврдити да је инсталација изведена у складу са важећим прописима, па као таква не може ни представљати опасност пооколину.

$1Ø  Сва предвиђена машинска опрема и инсталације треба да одговарају важећим ЈУС– стандардима и нормама квалитета. Сва уграђена опрема и инсталације морају бити заштићени одговарајућим премазима, те испитани пробама на притисак и непропусност изoлације.

3.2.2.Опис осталихмјера ради усклађивања са основним обавезама одговорног лица, посебно мјера након затварања постројења које могу утицати на спречавање или смањивање штетних утицаја на животну средину

Мјере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и роковима за њихово спровођење

$1Ø  Сваки објекат овакве врсте дјелатнпости, да би могао да обавља дјелатност, мора да испуњава сљедеће услове:

-Да је изграђен у складу са Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број:40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) као пословни објекат за обављање предметне дјелатности, а щто утврђује надлежни орган рјещењем оодобрењу за употребу предметног објекта, којим се дозвољава његово коришћење (употребна дозвола);

-Да су испуњени сви прописани услови заштите на раду у складу са Законом о заштити на раду („Службени гласник Републике Српске“, број: 01/08 и 13/10) и Законом о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број 94/19);

-Да су испуњени прописани услови у погледу защтите животне средине у складу са Законом о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, број:20/14), Законом о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број:71/12, 79/15 и 70/20), Законом о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број:124/11 и 46/17), Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број:111/13, 106/15, 16/18 и 70/20) и Закoном о водама („Службени гласник Републике Српске“, број:50/06, 92/09, 121/12 и 74/17), те одговарајућим подзаконским актима.

Инвеститор је дужан у процесу изградње/експлоатације предметног објекта да:

          -не угрожава нити омета здравље људи и не представља претјерану сметњу људима који живе на подручју утицаја постројења или околини;

-предузме све одговарајуће превентивне мјере за спречавање загађења и не узрокује значајније загађење;

-избјегава производоњу отпада, уколико долази до стварања отпада, количина ће се свести на најмању могућу мјеру или обављати рециклажа или, уколико то није технички или економски изводљиво, отпад се одлаже, а притом се избјегава или смањује било какав негативан утицај на околину;

-енергетске и природне ресурсе учинковито користи;

-предузме неопходне мјере за спречавање несрећа и ограничавање њихових посљедица и предузме неопходне мјере након престанка рада постројења за избјегавање било каквог ризика од загађења и за поврат у задовољавајуће стање локације на којој се налази постројење.

Чишћење и одржавање

$1Ø  Производна опрема и производне инсталације се морају редовночистити и дезинфиковати периодично, а учесталост овиси oд врсте прoизвoда и евентуалне здравствене неисправнoсти. Циљ чишћења и дезинфекције је уклањање остатака из процеса прераде, других загађујућих материја и микроорганизама како би се осигурала квалитета производа, сигурност хране, капацитет производне линије, трансфер топлоте и оптималан рад опреме.

$1Ø  У циљу спречавања доспијећа органске материје у отпадне воде потребно је најприје примјенити сухочищћење. Примјена сухог чишћења смањује потрошњу воде и количину отпадне воде. То значи и смањено доспијеће материја у отпадне воде, те самим тиме, смањени нивои HPK и BPK5. Истовремено смањује се и употреба енергије неопходне за загријавање воде за чишћење, те употреба детерџента.

$1Ø  Многи заостали (резидуални) материјали могу се одстранити из посуда, са опреме или инсталација, прије чишћења водом. Овакав поступак чишћења се може примијенити током, као и након радног времена. Сва просипања, испадања, итд. могу се очистити било крпом или спужвом, радије него их испрати у одводне цијеви. Овим се редуцира потрошња воде, па се сходно томе тај настали отпад третира као било који комунални отпад.

$1Ø  Сухочишћење опреме је увијек брзо и погодно, ако је осигурана намјенска посуда (контејнер) за сакупљање отпада. Прибор за сакупљање може бити закључан на одређеном мјесту, како би сигурно био доступан за вријеме процеса чишћења.

$1Ø  Поступак чишћења се може одвијати на начин да се осигура да је мокрочишћење минимизирано, а да су неопходни хигијенски стандарди задовољени. На примјер кориштење цријева може бити забрањено до завршетка поступка сухог чишћења. Уобичајена пракса особља укљученог у процес чићења је да уклоне решетке са подова и материјале сперу директно у одводе, можда вјерујући да ће неке накнадне решетке или посуде зауставити чврсте материје. Међутим, када ове материје доспију у отпадну воду оне су предмет различитих утицаја као щто су турбуленција, пумпање или механичко филтрирање. Ово доводи до ломљења чврстих честица и отпуштања растворивог BPK, заједно са појавом колоидних и суспендираних чврстих масноћа. У просторијама у којима се манипулише са животињским остацима и у којима долази до цурења крви по поду, препоручује се претходночишћење употребом хладне воде. Топла вода згрушава крв, крв приљубљује за под, те је потребна већа количина топле воде да би се крв сапрала. Кориштењем хладне воде, смањена је и потрошња воде и енергије за загријавање воде, као и касније детерџената. Ова се техника примјењује тамо гдје је потребноодстранити јачу запрљаност.

Мјере након затварања постројења

У случају евентуалног затварања предметног објекта потребно је извршити пражњење и збрињавање течног и чврстог отпада са локације у сарадњи са овлаштеним оператерима те демонтажу и уклањање инсталиране опреме са локације.

Мјере за спречавање ванредних ситуација

Пoд ванредним ситуацијама сматрају се неповољни догађаји који настају током експлоатације објекта, било због хаварија или дјеловањем елементарних непогода или неке друге природе. Према природи и поријеклу, ванредне ситуације се могу јавити у облику елементарних неопгода, које су посљедица неконтролисаних фактора у природи (земљотреси, поплаве). У другу групу спадају катастрофе које човјек изазове ненамјерно (експлозије, пожари и сл.). Превентивне мјере за ублажавање и отклањање посљедица од елементарних непогода обухватају мјере и радње за организовано учешће у заштити и спасавању за вријеме елементарних непогпда и за ублажавање и отклањање последица насталих од елементарних непогода.

Превентивне мјере у заштити од пожара

Локација око предметне фарме ће морати бити таква да склањање људи и материјалних добара може да се одвија у непосредној близини.

Мјере за ублажавање посљедица од пожара

Мјере за ублажавање посљедица од пожара подразумијевају:

- Мобилисање снага и средстава,

- Активирање ватрогасних јединица,

- Спасавање људи и материјалних добара.

На предметној локацији објеката, након пуштања у рад, потребно је обезбједити довољан број противпожарних апарата за почетно гашење пожара.

Мјере за ублажавање и отклањање посљедица од земљотреса

Сеизмичност терена утврђена је на основу Сеизмолошке карте СФРЈ из 1987. године. Простор општине Берковићи је подручје са максималним интензитетом очекиваних земљотреса И=70МСК-64 и вјероватноће појаве 63%, за повратни период од 500 година.

У рашчишћавању рушевина и спасавању људства и материјалних добара учествовали би сви запослени радници, а када је потребно и мјештани из непосредне околине.

Превентивне мјере у заштити од поплава

Као превентивна мјера у заштити од поплава јесте реконструкција и изградња додатних канала за одводњу велике количине вода која може настати током поплава. На сусједним парцелама постоји сет изграђених одводних канала за прикупљање и одвођење атмосферских вода.

Превентивне мјере у случају удеса

Да би спријечили појаву могућности удеса сваки радник прије почетка рада мора бити оспособљен за безбједан и здрав рад према Програму оспособљавања радника за безбједан и здрав рад који се спроводи у складу са Законом о заштити на раду („Службени гласник Републике Српске“, број:1/08 и 13/10). Теоретско и практичнооспоспбљавање радника из области защтите на раду и правила о спровођењу посебних мјера за пружање прве помоћи у случају незгоде врши некаод овлаштених организација. Овлаштена организација треба да буде регистрована за вршење послова заштите на раду и да посједује увјерења на основу законских прописа Републике Српске.

4.Мониторинг

4.1Опис мјера планираних за мониторинг емисија у животну средину укључујући граничне вриједности емисија прописане посебним прописима, параметре на основу којих се могу утврдити штетни утицаји на животну средину и мјеста, начин и учесталост мјерења утврђених параметара

У току рада предметног објекта у сврху спровођења мјера заштите животне средине, а с циљем спречавања и ублажавања загађења елемената и фактора животне средине неопходно је успоставити план мониторингакоји ће своју функцију имати у току читавог периода рада, са могућношћу да се елементи мониторинга мијењају и усавршавају са потребама праћења загађујућих материја.

У сваком плану мониторинга морају бити дефинисани сљедећи ставови:

1.Предмет мониторинга;

2.Параметар који се посматра;

3.Мјестовршења мониторинга;

4.Начин вршења мониторинга одабраног фактора/врста опреме за мониторинг;

5. Вријеме вршења мониторинга, сталан или повремен мониторинг;

6. Разлог због чега се врши мониторинг одређеног параметра.

С обзиром на природу технолошког процеса, који ће се одвијати у предметном објекту, врсту сировина и количину загађујућих супстанци које ће се емитовати, предвиђен је мониторинг сљедећих елемената животне средине:

Мониторинг квалитета ваздуха (имисије и емисије)

Мишљења смо да мониторинг квалитета ваздуха на предметној локацији није потребно вршити осим у случају притужби или по инспекцијском налогу. Објекат оваквог типа не представља значајан извор имисија и емисија у ваздух.

Мониторинг буке

Мјерење буке вршити у случају притужбе грађана или по налогу еколошког инспектора у складу са Правилником о дозвољеним границама интензитета звука и шума („Службени лист СР БиХ“ бр. 46/89.)

Мониторинг воде

Мониторинг воде вршити један (1) пут годишње у складу са Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српксе“ бр. 44/01) и по излазу из сепаратора за предтретман отпадних вода а прије уливања у трокоморну септичку јаму.

Мониторинг земљишта

Мониторинг земљишта на предметној локацији вршити само у случају акцидентних ситуација или по налогу еколошког инспектора.

Мониторинг птпада

Након почетка рада потребно је започети са вођењем евиденције продукованих врста отпада на локацији.

Табела бр. 6: План мониторинга

Предмет мониторинга

Параметар који се осматра

Мјесто вршења мониторинга

Разлог због чега се врши мониторинг

Вријеме и начин вршења мониторинга

Квалитет воде

Опщти хемијски и физичко –хемијски елементи квалитета и специфичне супстанце загађења (масти и уља) у складу са Правилником о условима испущтања отпадних вода у површинске воде

Испуст из сепаратора за предтреман отпадних вода а прије улијевања у септичку јаму

Да се утврди вриједност загађујућих материја које се испуштају у крајњи реципијент

Један (1) пут годишње

Емисија буке

Интезитет нивоа буке; дневни ниво буке

На границама локације према стамбеним објектима.

Вредновање утицаја продуковане буке на најближе стамбене објекте.

По налогу еколощког инспектора или по жалби грађана

Квалитет земљищта

Физичко-хемијски параметри

На предметној локацији

Да се утврди присуство загађујућих материја у земљишту

У случају акцидентних ситуација или по налогу екплошког инспектора

Мониторинг отпада

Вођење евиденције количина продукованог отпада

На предметној локацији

Праћење и евиденција продукованих врста отпада те планови за убудуће ради смањења трошкова коначног збрињавања

Континуирано

4.2 Граничне вриједности

Параметри квалитета пречишћених отпадних вода прије упуштања у септичку јаму морају задовољити максимално дозвољене концентрације приказане у следећој табели из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“, број: 44/01).

Тaбела:ГВ према Правилнику о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде

ПАРАМЕТАР

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ

Температура воде

°C

30

pH

 

6,5-9,00

Алкалитет

g. CаCП3/m3

 

Електропроводљивост

mS/cm

 

Испарни остатак на 105ºC

g/m3

35

Остатак-нефилтрабилни

g/m3

 

Остатак-филтрабилни

g/m3

 

Суспендоване материје поИмхофф-у

mL талпга/L

0,5

Растворени кисеоник

gO2/m3

-

Проценат засићења О2

%

-

HPK

g/m3

125

BPK5

g/m3

25

Амонијачни азот

g/m3

10

Амонијак

g/m3

-

Нитритни азот

g/m3

1

Нитратни азот

g/m3

10

Укупни азот

g/m3

15

Укупни фосфор

g/m3

3

Сулфати

 

200

Хлориди

 

250

Масти и уља

g/m3

500

Гвожђе

g/m3

2000

Кадмијум

g/m3

10

Манган

g/m3

500

Никл

g/m3

10

Олово

g/m3

10

Укупни хром

g/m3

100

Цинк

g/m3

1000

Бука

Бука која настаје радом предметне локације везана је за буку која настаје усљед рада машина и транспортне механизације. У следећој табели приказан је дозвољени ниво вањске буке према Правилнику о дозвољеним границама интензитета звука и шума ("Службени лист СР БиХ", број. 46/89). За предметну локацију дозвољени ниво буке је према наведеном Правилнику одређен за зону VI.

Подручје (зона)

Намјена подручја

Највише дозвољени нивои вањске буке dB (A)

Еквивалентни нивои Leq

Дан

Ноћ

I

Болничко, љечилишно

45

40

II

Туристичко, рекреацијско, опоравилишно

50

40

III

Чисто стамбено, васпитно-образовне и здравствене институције, јавне зелене и рекреационе површине

55

45

IV

Трговачко, пословно

Стамбено и стамбено уз саобраћајне коридоре,

Складишта без тешког транспорта

60

50

V

Пословно, управно, трговачко, занатско, сервисно

65

60

VI

Индустријско, складишно, сервисно и саобраћајно подручје без станова

70

70

Дјеловање буке изван локације постројења не смије да прелази дозвољену границу за шесту зону, обзиром да се у овом случају ради о овој намјени подручја.

Извјештавање о резултатима спроведеног мониторинга

Према члану 92. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број:71/12, 79/15 и 70/20) одговорно лице постројења које представља извор емисија обавља мониторинг емисија, обезбјеђује мониторинг квалитета свих елемената животне средине у зони утицаја постројења, учествује у трошковима мјерења емисија у зони утицаја и прати и друге утицаје своје активности на стање животне средине.

Одговорно лице, о резултатима мониторинга, обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора на начин одређен еколошком дозволом. Мониторинг обавља овлаштено правно лице које испуњава услове за обављање дјелатности из области заштите животне средине. Чланом 102. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) прописана је обавеза вођења Регистра испущтања и преноса загађујућих материја. Одговорно лице је дужно доставити Извјещтај о резултатима мониторинга органу надлежном за издавање еколошке дозволе и органу надлежном за вршење инспекцијског надзора у року од 30 дана од дана извршења мјерења. Одговорно лице постројења за које је издата Еколошка дозвола дужно је да доставља Извјештај Републичком хидрометеоролошком заводу о испуштањима и преносима загађујућих материја ван локације постројења према Правилнику о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени гласник Републике Српске'“, број: 92/07).

5.План управљања отпадом

Отпад подразумијева све материје или предмете које власник одлаже, намјерава одложити или мора одложити у складу са једним од категорија наведених у подзаконском акту којег доноси министар надлежан за заштиту животне средине, а налази се у Каталогу отпада усвојеном у посебном законском пропису.

Управљање отпадом у Републици Српској је дефинисаноЗаконом оуправљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број:111/13, 106/15, 16/18 и 70/20), а подразумијева спровођење прописаних мјера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада, укључујући и надзор над тим активностима и бригу опостројењима за управљање отпадом послије затварања постројења.

Сходночлану 4. Закона оуправљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, брoj:111/13, 106/15, 16/18 и 70/20) управљање отпадом врши се на начин којим се обезбјеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине, контролом и мјерама смањења:

а) загађења вода, ваздуха и земљишта,

б) опасности по биљни и животињски свијет,

в) опасности од настајања удеса, експлозија или пожара,

г) негативних утицаја на предјеле и природна добра посебних вриједности и

д) нивоа буке и непријатних мириса.

У члану 7. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број:111/13, 106/15, 16/18 и 70/20) дефинисана су начела управљања отпадом:

а) начело избора најпогпдније опције за животну средину,

б) начело близине и заједничког приступа управљању отпадом,

ц) начело хијерархије управљања отпадом,

д) начелоодговорности и

е) начело „загађивач плаћа“.

Према члану 31. Закона о управљању отпадом произвођачотпада дужан је да:

а) сачини план управљања попадом из члана 22. овог закона путем овлаштених правних лица која испуњавају услове из области заштите животне средине и организује његово спровођење,

б) прибави извјещтај о испитивању отпада и обнови га у случају промјене технологије, промјене поријекла сировине, других активности које би утицале на промјену карактера отпада и чува извјештај најмање пет година,

в) обезбиједи примјену начела хијерархије управљања отпадом,

г) сакупља отпад одвојено у складу са потребом будућег третмана,

д) складишти отпад на начин који минимално утиче на здравље људи и животну средину,

ђ) преда отпад лицу које је овлаштено за управљање отпадом ако није у могућности да организује поступање са отпадом у складу са овим законом,

е) води евиденцију оотпаду који настаје, који се предаје или одлаже,

ж) одреди лице одговорно за управљање отпадом и

з) омогући надлежном инспектору контролу над локацијама, објектима, постројењима и документацијом.

Произвођач производа од којег настаје отпад, односно произвођачотпада, претходни власник отпада, односно власник отпада сноси трошкове мјера управљања отпадом, те је финансијски одговоран за спровођење санацијских мјера због щтете коју је проузроковао или би могао да је проузрокује отпад. Произвођач производа користи технологије и развија производњу на начин који обезбјеђује рационално коришћење природних ресурса, материјала и енергије, подстиче поновно коришћење и рециклажу производа и амбалаже истеком рока њихове употребе и промовише еколошки одрживо управљање природним ресурсима. План управљања отпадом, доноси се за сва постројења за које се издаје еколошка дозвола и саставни је диодоказа за издавање еколошке дозволе.

6.Саставни дио овог рјешења чине «Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе» број:500-УТР-67/22 од фебруара 2022.године израђени од овлаштене институције „В&З - ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука.

7. Aдминистративна такса за издавање еколошке дозволе уплаћена у износу од 50,00 КМ, а доказ о уплати достављен овом органу.

8. Ово рјешење се даје на период од пет година од дана издавања рјешења, а захтјев за обнављање Рјешења којим се обнавља еколошка дозвола подноси се најкасније три мјесеца прије истека важења рјешења, у складу са Правилником о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српска", број: 28/13 и 104/17)

9. Приликом подношења захтјева за обнављање Рјешења којим се издаје еколошка дозвола, одговорно лице је дужно доставити све доказе о извршеним обавезама из важеће еколошке дозволе, укључујући ажуриран План управљања отпадом.

10.Општинска управа може извршити ванредну ревизију еколошке дозволе у случајевима утврђеним чл. 95. став 1. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број: 71/12,79/15 и 70/20)

11. Ово рјешење ће бити објављено на интернет страници општине Берковићи.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 16.03.2022. године „РОГАН“д.о.о. Берковићи, поднио је Одјељењу за општу управу Општинске управе општине Берковићи захтјев за издавање еколошке дозволе за клаоницу (копитара и папкара) занатског типа, примарна и секундарна обрада меса на земљишту к.ч. број:1237 К.О. Хатељи општина Берковићи.

У складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине, уз захтјев су приложени Докази, који су према истој одредби израђени од „В&З - ЗАШТИТА“д.о.о. Бања Лука, институције овлаштене од стране Министарства за обављање дјелатности из области заштите животне средине.

Докази поднијети уз захтјев садрже елементе које прописује члан 85. став 1. Закона о заштити животне средине.

На земљищту oзначеном каo к.čч брoј:1237 КO Хатељи Oпштина Берковићи, је завршениобјекат клапонице добио Употребну дозволу бр. 09-335-КЛ-3750/1999. од 03.04.2000. године.

Клаонички комплекс се састоји од производног дијела бјекат димензија 43,30 х15,20 метара спратности П и дограђеног дијела димензија 8,00 х7,00 метара спратности П. Објекат се састоји од слиједећих организационих цјелина: клаоница,прерада и пандлерај инабавка и продаја.

Предметна локација се налази у селу Струпићи и у власништву је инвеститора. Сусједне парцеле на простору око локације су у власништву инвеститора или других власника парцела пољопривредне намјене.

Приступ парцели је са интерне саобраћајнице са сеоског пута. Површина на којој је објекат је усклађена са технологијом, а на самој локацији су предвиђене слиједеће цјелине: саобраћајнице (чисти и нечисти пут), објекат, коридор са надстрешницом, щтала за тренутни смјештај животиња и паркинг простори.

Приликом одабира локације испоштпвани су услови удаљености од насеља, односно клаоница је постављена тако да доминантни вјетрови не носе мирисе у насеље. Око објекта су урађене комбинације зелених и манипулативних поврщина (чисти и нечисти путеви). Зелене поврщине су озелењене ниском парковском травом, украсним зеленилом. Стазе за приступ објекту и окообјекта се бетонирају или облажу префабрикованим бетонским, елементима.

Надаље, у складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине општинска управа општине Берковићи је путем огласне плоче обавјестила заинтересовану јавност о садржају поднешеног захтјева и у трајању од 30 дана ставила на бесплатан увид захтјев за издавање еколошке дозволе са приложеном документацијом.

У Законом одређеном року, а ни до дана одлучивања, није било примједби заинтересоване јавности на поднешени захтјев и документацију.

Цијенећи да су докази израђени у складу са одредбама члана 85. Закона о заштити животне средине, као и чињеницу да у законском року није било примједби јавности, општинска управа је на основу члана 89. Закона о заштити животне средине одлучила као у диспозитиву рјешења.

Општинска административна такса у износу од 50,00 КМ наплаћена је по тарифном броју 15. Одлуке о општинским административним таксама (Службени гласник Општине Берковићи, број 2/12).

Уколико одговорно лице постројења, током трајања важења издате еколошке дозволе планира промјену природе или функционисања постројења или проширење постројења које може утицати на животну средину, дужно је да о томе обавијести орган који је издао еколошку дозволу ито писаном обавјешћу у складу са чланом 96. Закона о заштити животне средине.

Упуство о правном средству

         Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију у Бања Луци у року од 15 дана од дана пријема рјешења.

Жалба се улаже непосредно писмено или усмено на записник или се шаље поштом овој управи таксирана са 10,00 КМ општинске административне таксе.

                                                                                       Начелник одјељења за општу управу

                                                                                                     Илија Шетка

                                                                                 

Достављено:

$11.      „РОГАН“д.о.о. Берковићи

$12.      Републичком еколошком инспектору

$13.      Евиденцији

ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за клаоницу
 

Posjete

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas7354
mod_vvisit_counterJuce17310
mod_vvisit_counterOve nedelje68984
mod_vvisit_counterProšle nedelje73292
mod_vvisit_counterOvog mjeseca94376
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca290783
mod_vvisit_counterUkupno19539166