Дозвољава се рад ЈУ Дјечији вртић „Света новомученица Милица-дете“ и ЈУ „Берковићи-спорт“ Берковићи

Štampa
Нравится

На основу члана 22.Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“бројеви: 121/12 и 46/1), члана 43.Закона о заштити становништва од заразних болести ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бројеви: 97/16 и 36/19), члана 67. Статута општине Берковићи ( „Службени гласник општине Берковићи“ бр.2/17), а на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине Берковићи д о н о с и :

НАРЕДБУ

Untitled 3

1.Дозвољава се рад ЈУ Дјечији вртић „Света новомученица Милица-дете“ и ЈУ „Берковићи-спорт“ Берковићи(спортска дворана) од 06.04.2021.године уз поштовање свих епидемиолошких мјера прописаних од стране Института за јавно здравство РС.

2.Наредба ступа на снагу одмах, а иста ће се објавити у Службеном гласнику општине Берковићи.

                                                                                                                 НАЧЕЛНИК

                                                                                                      

                                                                                                          Ненад Абрамовићс.р.

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А

ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ

Н А Ч Е Л Н И К

88363 Берковићи,Погинулих бораца отаџбинског рата бб

Тел:+387 59 860 -111,860 -151, 860 -099   Факс:+387 59 860-151,860-099, JIB 4401422740006

Е-mail:berkoviciopstina@gmail.com, ,nenadabramovic.nacelnik@gmail.com, WEB.www.opstinaberkovici.com

Број: 02-020-20/21

Дана:05.04.2021 године

Дозвољава се рад ЈУ Дјечији вртић „Света новомученица Милица-дете“ и ЈУ „Берковићи-спорт“ Берковићи