Oбнављање еколошке дозволе за далековод 10(20)KV Берковићи-Јама Удбина

Štampa
Нравится

            Општинска управа општине Берковићи, рјешавајући по захтјеву Инвеститора „Хидроелектрана Дабар“д.о.о. Требиње, кога заступа В.д. директора Славиша Стајић, за обнављање еколошке дозволе за далековод 10(20)KV Берковићи-Јама Удбина са пратећим трафостаницама,а на основу чл. 94. Закона о заштити животне средине

("Службени гласник Републике Српска", број 71/12 и 95/15), члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српска", број 28/13) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српска", број: 13/02, 87/07 и 50/10) доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1.Обнавља се рјешење ове управе број: 03/4-36-6/16од 04.04.2016.године којим је издата еколошка дозвола „Хидроелектрани Дабар“д.о.о. Требиње, за изградњу далековода 10(20) KV Берковићи-Јама Удбина са пратећим трафостаницама, на подручју општине Берковићи.

2.Погони и постројења за које се обнавља еколошка дозвола су:

2.1. Далековод 10(20)KV Берковићи-Јама Удбина (дионица на територији општине Берковићи).

3. „Хидроелектрана Дабар“д.о.о. Требиње дужана је да током рада и након престанка рада постројења извршити следеће:

3.1. „Хидроелектрана Дабар“д.о.о. Требиње дужана је да током рада и престанка рада постројења испуни основне обавезе заштите животне средине у складу са чланом 78. Закона о заштити животне средине.

3.2. „Хидроелектрана Дабар“д.о.о. Требиње дужана је да током експлоатације, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија, а посебно:

3.2.1. Мјере за заштиту становништва

Предложене мјере заштите су:

-Ограничити обављање пољопривредних радова испод далековода високог напона и обављати их управно на трасу далековода, како би се избјегло кретање дуж трасе.

-Предвидити уземљење свих стубова далековода.

-Извршити уземљење свих металних дијелова објеката у траси далековода ради заштите од индуцираног напона и струје.

-На све стубове морају се поставити трајни натписи са упозорењем на опасности од

електричне струје. Таблицу за упозорење и редни број поставити на страни боље видљивости стуба на прописаној висини .

3.2.2. Мјере за заштиту флоре и фауне

-Сачувати старије дрвеће на градилиштима, приступним путевима и дуж водотока.

-Користити постојећу мрежу путева и по заврштеку радова извршити њихову санацију.

-Након завршетка радова на изградњи и монтажи далековода мора се извршити санацијаповршина које су деградиране радовима.

-Пажљиво руковати лако запаљивим материјама и отвореним пламеном како би се

спријечили шумски пожари. Поштовати све прописе и поступке о заштити шума од

пожара.

-Вршити прокресавање трасе далековода, без употребе хемијских средстава у сврху спречавања раста биљака у линији далековода.

3.2.3. Мјере за заштиту од електромагнетног зрачења

-Ограничити вријеме боравка лицима која раде у зони електричних и магнетних поља, користити аутоматске и даљинске контроле операција које се одвијају у таквом пољу.

-Користити средства за заштиту лица од утицаја електричног поља, која раде на одржавању далековода (екранизирајућа одјећа, екранизирајући шљем и специјална обућа).

3.2.4. Мјере за спречавање и смањење чврстог отпада

-Одбачену опрему, од редовног одржавања, која садржи опасне компоненте-шифра 16 02 13* (другачије од оне наведене у 16 02 09 и 16 02 12) збрињавати са овлашћеном институцијом.

-Отпад од електричне и електронске опреме из групе 16 02 изузев 16 02 13* збрињавати са овлашћеном институцијом.

-Дрво 17 02 01, папир и картон 20 01 01 збрињавати са овлашћеном институцијом.

-Ископану земљу и камен класификовану у групу 17 користити за заравнавање ископа код уградње и замјене стубова, а вишак уклонити са локације на градску депонију грађевинског отпада.

-Прикупљени отпад класификовати према Каталогу отпада и збрињавати га са овлаштеним институцијама у складу са Уговором.

-Све уговоре за збрињавање свих врста отпада закључити са овлашћеним институцијама за збрињавање отпада, класификованог по Каталогу отпада (Сл. Гласник РС, број 39/05), у складу са Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавача на одговорно лице система за прикупљање отпада

(Сл.гласник РС, број 118/05);

3.2.5. Мјере спречавања емисија у ваздух

-У току експлоатације предметног енергетског постројења нису потрбне посебне мјере заштите ваздуха, јер је технолошки процес преноса електричне енергије такав да нема утицаја на ваздух.

3.2.6. Мјере за заштиту од буке

-У току експлоатације предметног енергетског постројења нису потребне мјере заштите од буке, јер је технолошки процес преноса електричне енергије такав да нема утицаја буке.

3.2.7. Мјере спречавања емисија у воду

-У току експлоатације предметног енергетског постројења нису потребне мјере заштите вода, јер је технолошки процес преноса електричне енергије такав да нема утицаја на воде.

3.2.8. Мјере за заштиту земљишта

-У току експлоатације предметног енергетског постројења нису потребне мјере заштите земљишта, јер је технолошки процес преноса електричне енергије такав да нема утицаја на земљиште.

3.2.9. Мјере одржавања уљних јама

-Седмично вршити визуелни преглед стања трансформатора и окна уљних јама, а обавезно након обилних падавина, иако су уљне јаме таквих димензија да су у стању прихватити и просјечну годишњу количину падавина за ово подручје.

-У случају да се у јами налази значајна количина воде извршити испумпавање у челичне бачве и одвести у постројење за пречишћавање ових вода.

-У случају хаварије у којој би дошло до пуцања трансформаторског суда и истицања трансформаторског уља у јаму, извршити пречишћавање на постројењу за обраду уља и припрему за поновну употребу.

3.3. Одговорно лице овог постројења је дужно да предузме и остале активности и мјере за смањење емисија из погона, а које су наведене у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе.

3.4. Приликом експлоатације објекта не смију се прекорачити граничне вриједности за загађујуће материјале и то:

-На основу критеријума Свјетске здравствене организације (WXO) дозвољена јачина електричног поља је 5 kVeff/m, а дозвољена јачина магнетског поља је 100 μT.

-Дозвољени интезитет електричног и магнетског поља којима људи могу бити дуготрајно изложени, по критеријума Свјетске здравствене организације (WXO), с обзиром да домаћи прописи не постоје:

*дозвољена ефективна вриједност електричног поља ван електроенергетских објеката        којем могу бити трајно изложени становници који станују у близини електроенергетских објеката износи Кmax=5 kV/m,

*дозвољена ефективна вриједност магнетне индукције ван електроенергетских објеката којој могу бити трајно изложени становници који станују у близини електроенергетских објеката износи Вeff=100μT,

*дозвољена ефективна вриједност електричног поља унутар електроенергетских објеката или у близини надземних водова којем може бити повремено изложено особље на пословима одржавања објеката износи Кeff=10kV/m,

*дозвољена ефективна вриједност магнетне индукције унутар електроенергетских објеката или у близини надземних водова којој може бити повремено изложено особље на пословима одржавања објеката износи Вeff=500 μT.

Дјеловање буке изван локације постројења не смије да прелази дозвољену границу за шесту зону, обзиром да се у овом случају ради о овој намјени подручја.

4. Мониторинг

Одговорно лице постројења дужно је проводити мониторинг загађујућих материја на слиједећи начин:

Мониторинг квалитета ваздуха (сумпордиоксид, азотни оксиди, угљенмоноксид, лебдеће честице) извршити по налогу инспектора.

Периодично испитивање електромагнетних зрачења вршити сваке треће године, на три мјерна мјеста у подручју повећане осјетљивости, у складу са Законом о заштити од нејонизирајућег зраћења (Сл. гласник РС, 2/05) и Правилнику о изворима нејонизирајућег зрачења од посебног интереса (Сл. гласник РС, 112/05).

Прегледе громобранских инсталација вршити у складу са Правилником о техничким прописима о громобранима ( Сл.лист СФРЈ 13/68).

4.1. Инвеститор је дужан мониторинг вршити путем овлашћене институције, а извјештаје о извршеном мјерењу доставити надлежном еколошком инспектору.

4.2. Инвеститор је дужан без одлагања пријавити надлежном органу сваку случајну или непредвиђену незгоду или акцидент који значајно утиче на животну средину.

5.Саставни дио обновљеног рјешења чини Стручно мишљење о могућим утицајима далековода 10(20)кV Берковићи-Јама Удбина са пратећим трафостаницама на подручју општине Берковићи број:501-Т-16/21 од фебруара 2021. године урађено од стране овлашћене институције „В&З Заштита д.о.о. Бања Лука“.

6.Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача (Сл. гл. РС, број:92/07).

7.Накнада за обнављање еколошке дозволе обрачуната је и уплаћена у износу од 50,00 КМ.

8.Еколошка дозвола обнавља се на период од пет година.

9.Овај орган може извршити ванредну ревизију еколошке дозволе у случајевима утврђеним чланом 95.став 1. Закона о заштити животне средине.

О б р а з л о ж е њ е

            Дана 27.01.2021. године инвеститор „Хидроелектрана Дабар“д.о.о. Требиње, кога заступа В.д. директора Славиша Стајић, поднио је општинској управи општине Берковићи захтјев за обнављање еколошке дозволе за далековод 10(20)KV Берковићи-Јама Удбина са пратећим трафостаницама на територији општине Берковићи.

Уз захтјев је одговорно лице доставило изјаву број:83-1/21 од 02.02.2021.године овјерену од стране нотара.

            У поступку обнављања еколошке дозволе достављено је Стручно мишљење о могућим утицајима далековода 10(20) кV Берковићи-Јама Удбина са пратећим трафостаницама на подручју општине Берковићи број:501-Т-16/21 од фебруара 2021. године урађено од стране овлашћене институције В&З Заштита д.о.о. Бања Лука са стручним налазима о ревизији далековода у прилогу.

Разматрајући захтјев одлучено као у диспозитиву рјешења а у складу са чл. 94. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српска", број 71/12 и 95/15).

Административну таксу за обнављање еколошке дозволе у износу од 50,00КМ инвеститор објекта је уплатио на рачун јавних прихода општине Берковићи по тарифном броју 15. Одлуке о општинским административним таксама ("Службени гласник општине Берковићи", број:2/12) и доказ о уплати доставио општинској управи.

Упуство о правном средству

         Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију у Бања Луци у року од 15 дана од дана пријема рјешења.

Жалба се улаже непосредно писмено или усмено на записник или се шаље поштом овој управи таксирана са 10,00 КМ општинске административне таксе.

                                                                                              Начелник општинске управе

                                                                                                          Илија Шетка

                                                                                 

Достављено:

1.      „Хидроелектрана Дабар“д.о.о. Требиње

$12        На сајт општине Берковићи

$12.      Евиденцији

$14.      а/а

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ

Општинска управа

Oдјељење за општу управу

Број:03/4-36-1/21

Датум:04.03.2021.год.

Oбнављање еколошке дозволе за далековод 10(20)KV Берковићи-Јама Удбина