Ј А В Н И К О Н К У Р С За додјелу студентских стипендија

Štampa
Нравится

На основу члана17. став 4. Закона о студентском стандарду ( „Службени гласник Републике Српске“ број 34/08, члана 67.Статута општине Берковићи ("Сл. Гласник општине Берковићи " 2/17),и у складу са Правилником о стипендирању број 02-020-17/17 ,Начелник општине Берковићи р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И К О Н К У Р С

За додјелу студентских стипендија

I

Расписује се конкурс за додјелу 20( двадесет ) стипендија редовним студентима првог циклуса студија са подручја општине Берковићи за буџетску 2021.годину и 1 ( једну ) стипендију за ђака одјељења средње школе у Берковићима школске 2019-2020. године.

II

На конкурсу могу учествовати кандидати који испуњавају сљедеће опште услове :

- Да је подносилац захтјева држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине са сталним мјестом пребивалишта на подручју општине Берковићи .

   -Да подносилац захтјева није корисник стипендије или другог вида материјалне помоћи одобрене од стране правног или физичког лица .

- Да је подносилац захтјева редован студент друге и више године првог циклуса студија на неком од државних факултета, не старији од 27 година, односно прве за ђака генерације средње школе у Берковићима школске 2019/2020. године .

III

Документа која су редовни студенти дужни доставити Конкурсној комисији за стипендију су:

- Пријаву са тачном адресом,контакт телефоном и списком приложених докумената ( формулар преузети у пријемној канцеларији општине Берковићи канц.бр.7)

- Увјерење о уписаној години студија са просјеком оцјена свих година студирања,односно потврда да је ђак генерације,

- Фотокопија личне карте

- Фотокопија личне карте оба родитеља

- Увјерење о пребивалишту кандидата (увјерење издато у МУП-у Републике Српске       ПС Берковићи или пријава издата од ЦИПС-а не старија од шест мјесеци ,

- Потврда о просјеку примања чланова домаћинства за период задњих 6 мјесеци од објављивања конкурса, за незапослене чланове потврду од надлежног органа, за пензионере посљедни чек од пензије, за ученике и студенте потврда од надлежног органа.

- Кућна листа о заједничком домаћинству

- Изјава да студент није корисник стипендије или другог вида материјалне помоћи одобрене од стране правног или физичког лица

- фотокопија картице текућег рачуна подносиоца захтјева

Поред наведених докумената, студенти без једног или оба родитеља, те дјеца погинулих бораца ВРС, потребно је да доставе следеће документе :

1-          Студенти који су дјеца погинулих бораца ВРС-увјерење о погибији ужег члана породице које је издато од стране надлежног органа.,

1-          Студенти без једног или оба родитеља- изводе из матичне књиге умрлих.

Фотокопије докумената као и изјавеморају бити овјерене код надлежногопштинског органа управе .

IV

Комисија има право провјерити вјеродостојност и тачност сваког достављеног документа. Ако комисија, послије провјере, утврди да достављени подаци нису тачни или да су лажни, захтјев ће одбацити.

V

Пријаве за учешће на конкурсу, са пратећим документима из тачке III наведеног садржаја подносе се писарници општине Берковићи са назнаком КОМИСИЈИ ЗА СТИПЕНДИЈЕ или се шаљу поштом на адресу :                               Општина Берковићи,Ул. Погинулих бораца отаџбинског рата б.б.88363 Берковићи.

VI

Рок за подношење захтјева по овом конкурсу је петнаест дана од дана објављивања на огласној табли и интернет страници општине Берковићи.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Студенти који студирају неки од факултета који спадају у дефицитаран кадар на подручју општине Берковићи по одлуци Начелника општине Берковићи имаће предност приликом бодовања.

Достављено:

1.Одјељењу за финансије, привреду и јавне дјелатности

2. Огласна табла Општинске управе

3. Интернет страница Општине Берковићи

4.Архива

   Н А Ч Е Л Н И К

    Ненад Абрамовић с.р

Број: 02-67-1/21

Датум: 17.02.2021. године

Ј А В Н И К О Н К У Р С За додјелу студентских стипендија