О Г Л А С о продаји градског- грађевинског земљишта

Štampa
Нравится

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ

Н А Ч Е Л Н И К 

Број: 02-477- 4 /19

Дана, 25.09.2019. године 

Untitled 3

 

На основу члана 348 Закона о стварним правима (''Службени гласник Р.С.'', број: 124/08, 58/09. и 95/11) и члана 9. Правилника о поступку Јавног  конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'', број: 20/12) и Одлуке СО-е Берковићи о продаји некретнине број: 01-022-16/19 од 23.09.2019. године, Начелник општине Берковићи, р а с п и с у ј е 

О  Г Л  А С 

о продаји градског- грађевинског земљишта у својини

општине Берковићи у сврху  изградње стамбено- породичне куће

 

 1. НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ПРОДАВЦА 

Општина Берковићи, Видуша б.б.         88363 Берковићи.

ЈИБ – 4401422740006, Телефон – 059/860-111, Фах -059-860-099.

 1. НАЧИН ПРОДАЈЕ ГРАДСКОГ- ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Путем усменог јавног надметања.

 1. ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ 

К.п. број: 457/108 градско-граћевинско земљиште, површине 600 м² , з.к. извадак број: 39, п.л.број:164.,уписане у К.О. Берковићи ради  изградње стамбено-породичне куће. Почетна продајна цијена износи 2,00 КМ/ м².

 1. НАЧИН ПРОДАЈЕ

Продаја непокретности ће се извршити усменим јавним надметањем –лицитацијом непокретности у својини Републике Српске и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Сртпске'', број: 20/12). 

Поступак лицитације извршиће Комисија за продају именована од стране СО-е Берковићи. 

Право учешћа на лицитацију имају сва правна и физичка лица 

 1. НАЧИН ПОЛАГАЊА КАУЦИЈЕ 

Кауција износи 1 000,00 КМ, парцелу под бројем 3., а полаже се на благајни општине или на жиро рачун општине Берковићи бр. 5620080000242409 отворен код NLB Развојна банка.

 1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА КУПОПРОДАЈНЕ ЦИЈЕНЕ 

Са учесником лицитације који понуди највећу цијену закључиће се купопродајни уговор, а у износу купопродајне цијене  ће се урачунати уплаћена кауција. 

Куповна цијена за наведено земљиште (уз умањење кауције) ће се уплатити прије закључења Уговора о продаји, а најкасније 8 (осам) дана од дана закључења лицитације, а у противном ће се сматрати да је одустао од куповине. Уговором о купопродаји ће се прецизирати права и обавезе купца, а у случају неизвршења својих обавеза покренуће се поступак преузимања земљишта по важећим прописима. 

 1. ДАН И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ 

Јавно надметање за продају непокретности – лицитација ће се одржати дана, 07.10.2019. године у сали СО-е Берковићи са почетком у 12 сати.

 1. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТЦИЈУ 

Пријаве за учешће на лицитацији за  куповину непокретности се достављају у пријемну канцеларију општине Берковићи са назнаком ''Учешће на лицитацији'' продаја земљишта под бројем 3..

Пријаве се достављају најкасиније до 07.10.2019..године до 10,00 сати.

Уз пријаву за учешће на лицитацију, приложити доказ о уплаћеној кауцији. 

Оглас је објављен на огласној табли општине , сајту општине Берковићи и дневном листу ''Глас Српске''.

                                                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Ненад Абрамовић 

 

О Г Л А С о продаји градског- грађевинског земљишта