ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање бизниса за маргинализоване групе жена

Štampa
Нравится

Description: grb_opsberk maliC:\Users\adipa\Desktop\Kvartalni\DMS 3\za ivonu\Logo USAID, za memo.png

 

На основу члана 67.Статута општине Берковићи ( Службени гласник општине Берковићи бр.2/17), чланa 3. Правилника о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за пројекте подршке развоју бизниса маргинализованих група жена које се финансира и суфинансира средствима буџета општине Берковићи и USAID/PPMG ( Службени гласник општине Берковићи бр. 2/19), а у складу са Уговором о додјели гранта бр. 15.02.0-D1.C-13290 од 20.03.2019. године, закљученог између општине Берковићи и USAID/PPMG, Начелник општине Берковићи објављује:

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за финансирање бизниса за маргинализоване групе жена

Програм подршке маргинализованих група жена у развоју бизниса усмјерен је ка постицању жена за покретање властитог бизниса.

Предузетнички фонд за жене општина Берковићи је формирала уз помоћ USAID/PPMG (Америчка агенција за међународну сарадњу / Програм подршке маргинализованим групама)

 

Право на додјелу средстава по Јавном позиву имају жене које припадају  маргинализованим групама ( у даљем тексту: Апликанткиње )

1) женама жртвама насиља

2) самохраним мајкама

3) женама с инвалидитетом или с дјететом са инвалидитетом

4) незапосленим женама у руралним срединама

5) незапосленим младим женама млађим од 30 година

6) незапосленим женама старосне доби 40+ година

 

и то:

 

- као појединцима или тиму,

- са пребивалиштем на подручју општине Берковићи

- које имају пословне идеје и које желе започети посао у одређеној дјелатности на   подручју општине Берковићи,

- које у моменту подношења пријаве немају регистровану властиту дјелатност

- да нису осуђиване за кривична дјела против привреде и кривична дјела против имовине

- да су незапослене и пријављене на евиденцији Завода за запошљавање РС, Биро Берковићи

- да је реализација бизниса у складу са важећим законским и другим прописима о заштити животне средине

Пријава треба да садржи:

 

- Попуњен пословни план ( прописан образац) који се може преузети на званичној web страници општине Берковићи

- Изјаву да нису осуђиване за кривична дјела против привреде и кривична дјела против имовине (саставни дио обрасца пријаве, а потврду издату од стране надлежног органа доставиће апликантице чији бизниси буду подржани, а прије потписивања уговора о додјели средстава), (Саставни дио Пријавног обрасца - Прилог 1)

-  Биографију апликантице и чланова тима (уколико аплицира са тимом),

-  Копију личне карте

-  Потврду о пребивалишту

-  Потврду да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање РС, Биро Берковићи

-  Другу документацију која потврђује тврдње из пријаве бизнис идеје

 

Упуство за апликанткиње, критеријуми и пријавни образац  за бизнис су саставни дио овог позива и могу се преузети на званичној web-страници општине Берковићи

 

Апликанткиња може тражити укупан износ вриједности пословног плана или дио недостајућих средстава, што је дужна назначити у захтјеву.

Минималан износ средстава који се може додјелити апликанткињи је  5.000,00 КМ, а максималан 10.000,00 КМ.Структура одобрених средстава може се употријебити: максимално до 60% за набавку опреме и 40% за трошкове пословања (доприноси, порези, таксе, закупнина, комуналије и др.)

 

Апликантица може аплицирати неограниченим бројем пословних планова, али ће само један бити подржан.

 

Један тим, односно самостални подносилац, може пријавити више пословних планова. Иста особа не може бити члан два тима, нити истовремено пријавити идеју као самостални подносилац и бити члан једног тима.

 

Пристигле пријаве оцјениће Комисија именована од стране Начелника, а у складу са критеријумума дефинисаним Правилником о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава из фондa за развој бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира средствима буџета опште Берковићи и USAID/PPMG

Елиминаторни критеријуми:

                         - пословни план није достављен у назначеном року

                         - недостају формални услови за кандидовање пословног плана

                            (непотпуна или нетачна документација)

                   - пословни план није попуњен у потпуности

                         - бизнис се не реализује на подручју општине Берковићи

                         - апликанткиња је осуђивана за кривична дјела против привреде и  

                            кривична дјела против имовине

 

Позитивни критеријуми

                        - да је испоштована процедура за писање пословног плана

                        - да се пословни план реализује на подручју општине Берковићи

- да пословна идеја није из дјелатности трговине и угоститељства

( кроз пословни план се могу обрадити идеје и свих дјелатности изузев трговине и туризма, са изузетком оргиналних идеја везаних за туризам и домаће производе)

                        - да реализација бизниса не угрожава животну средину и да је у                    

                           складу са свим важећим законима и другим прописима о заштити

                            животне средине

 

Критеријуми за оцјену квалитетa пословног плана:

            - врста дјелатности

-  број запослених

-  оцјена пословне идеје

- оцјена пословног плана

- врста инвестиције

- вриједност инвестиције

- утицај на животну средину

- иновативност

 

Комисија ће утврдити број бодова за сваки од критеријума у оквиру образца за оцјењивање пословног плана.

 

У колико се чланови/ице не усагласе око неког од елиминаторних критеријума, коначна одлука доноси се се на основу већине гласова свих чланова/ица Комисије.

 

Комисија коначну оцјену сваког пословног плана врши на утврђеном образцу за оцјењивање.

 

Комисија доноси приједлог одлуке о расподјели средстава руководећи се оцјеном пословног плана на основу прописаних критеријума. У случају да два или више пословних планова добију исти број бодова, а расположена средства нису довољна за њихово финансирање, Комисија већином гласова врши одабир послованог плана за финансирање

 

Комисија је дужна припремити приједлог одлуке о расподјели средстава и доставити је Начелнику општине у року од `15 дана од дана истека рока јавног позива за пријаву пословног плана.

 

Одлуку о расподјели средстава доноси Начелник општине. Одлука се објављује на службеној web страници и огласној табли општини Берковићи и доставља путем Комисије у писаном облику  свакој апликанткињи посебно.

 

Јавни позив се обајвљује на огласној табли и на службеној web страници, а упуство, информације и образци за подношење пријаве биће доступни на web страници општине Берковићи.

 

Пријаве с документацијом подносе се Служби за управљање развојем и заједничке послове са назнаком „За Комисију за додјелу средстава у склопу Програма подршке маргинализованим групама жена“ на адресу: Улица погинулих бораца отаџбинског рата бб 88363 Берковићи или се достављају лично у Општину –Пријемна канцеларија. Такође је обавезно на коверти написати  и „НЕ ОТВАРАТИ“.

 

Након доношења одлуке о расподјели средстава, Начелник општине  и USAID/PPMG закључују уговор са одабраним апликаткињама, који садржи права, обавезе и одговорности, начин праћења провођења одобреног пословног плана, начин праћења намјенског трошења средстава, те елементе наративног и финансијског извјештавања о реализацији пословног плана.

 

Средства ће бити дозначена након потписивања уговора, у ратама, 25% авансно, а остало по принципу рефундације, у складу с достављањем потребне документације.

 

Одабране апликантикиње дужне су регистровати свој бизнис у року од највише 3 мјесеца од одабира њиховог пословног плана.

 

Одабране апликанткиње обавезне су обављати пословну дјелатност најмање 24 мјесеца од дана потписа Уговора о додјели гранта по овом Програму. ( Учешће USAID/PPMG у надзору ограничено је на 12 мјесеци трајања уговора, односно прву годину пословања)

 

Да би се заштитили сви подносиоци апликација и онемогућила злоупотреба повјерљивих информација изложених у пословним плановима, чланови Комисје и запослени у општини Берковићи, те друге особе које су укључене у реализацију овог Програма обавезују се на заштиту повјерљивости и тајност.

 

Општина Берковићи ће током трајања јавног позива организовати едукацију за све заинтересоване у погледу попуне обрасца апликације и одговорити на сва додатна питања. Термин одржавања прве инфо-радионице  биће објављен након објаве јавног позива. Друге радионице ће се одржати према исказаном интересовању.

 

Детаљније информације о Пројекту могу се добити на телефон број 059/860-111, контакт особа Бојан Самарџић, лично у канцеларији бр.4 или путем emailа: berkoviciopstina@gmail.com

 

Јавни позив за расподјелу средстава остаје отворен 60 дана од дана објављивања на огласној табли и на службеној wеb-страници општине.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни позив, као и оне које су пристигле на неоговарајућем обрасцу неће се узети у разматрање.

 

Документа можете преузети на следећим линковима:

 

-Јавни позив

 

-Образац за пријаву

 

       -      СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ  

 

 

 

 

Број: 02-020-44/19                                                                                                НАЧЕЛНИК:

Датум: 13.05.2019.год.

Ненад Абрамовић

ДОСТАВЉЕНО:

1.Огласна табла општине Берковићи

2. Интернет страница општине Берковићи

3. Служба за управљање развојем и заједничке послове

4. Архива

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање бизниса за маргинализоване групе жена