К О Н К У Р С За додјелу студентских стипендија

Štampa
Нравится

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А

ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ

Н А Ч Е Л Н И К

88363 Берковићи,Погинулих бораца отаџбинског рата бб

Тел:+387 59 860 -111,860 -151, 860 -099    Факс:+387 59 860-151,860-099

Е-mail:berkoviciopstina@gmail.com, nenadabramovic.nacelnik@gmail.com,WEB.www.opstinaberkovici.com

Жиро рачун број 551078-00026206-88

Број: 02-67-1/19

Датум: 01.04.2019. године

 

На основу члана  67.Статута општине Берковићи ("Сл. Гласник општине Берковићи " 2/14 ) ,  и Правилника о стипендирању број 02-020-26/19 , Начелник општине Берковићи  р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

За додјелу студентских стипендија

 

I

Објављује се конкурс за додјелу 13 ( тринаест ) стипендија  редовним студентима првог циклуса студија са подручја општине Берковићи за буџетску 2019. годину , и 1 ( један ) стипендију за ђака одјељења  средње школе у Берковићима школске 2017-2018. године.

II

Општи услови за остваривање права  на додјелу стипендије су :

-  Да је подносилац захтјева  држављанин Републике Српске/ Босне и Херцеговине  са сталним мјестом пребивалишта на територији општине Берковићи .

  -Да подносилац захтјева  није корисник стипендије или другог вида материјалне помоћи  одобрене од стране правног или физичког лица .

-  Да је подносилац захтјева редован студент  друге и више године првог циклуса студија  на неком од државних факултета, не старији од 27 година , односно прве за ђака одјељења средње школе у Берковићима генерације 2017/2018. године .

 

III

Документа која су редовни студенти дужни доставити Конкурсној комисији уз захтјев за стипендију су:

- Пријаву са тачном адресом,контакт телефоном и списком приложених докумената ( формулар преузети у пријемној канцеларији општине Берковићи канц.бр.13)

- потврда факултета да је подносилац захтјева редовни студент са просјеком оцјена свих година студирања,односно потврда да је ђак генерације,

- копију личне карте

- копију личне карте оба родитеља

- увјерење о пребивалишту кандидата (увјерење издато у МУП-у Републике Српске        СП Берковићи или пријава издата од ЦИПС-а не старија од шест мјесеци ,

- Потврда  о просјеку примања  чланова домаћинства за период задњих 6 мјесеци од објављивања конкурса , за незапослене чланове потврду од надлежног органа , за пензионере посљедни  чек од пензије , за ученике и студенте потврда од надлежног органа.

- кућна листа о заједничком домаћинству

- Изјава да студент није корисник стипендије или другог вида материјалне помоћи одобрене од стране правног или физичког лица

- Фотокопија картице текућег рачуна подносиоца захтјева

 

Поред наведених докумената  , студенти без једног или оба родитеља, који су дјеца  погинулих бораца ВРС , потребно је да доставе следеће документе;

 

 

Фотокопије  докумената као и изјаве морају бити овјерене код надлежног  општинског органа управе .

 

IV

 

Комисија има право  провјерити вјеродостојност и тачност сваког достављеног документа .Ако комисија, послије провјере, утврди да достављени  подаци нису тачни или да су лажни , захтјев ће одбацити.

 

V

Писмени захтјев  са потребном документацијом подносе се писарници општине Берковићи са назнаком  ЗА КОМИСИЈУ .

 

VI

Рок  за подношење захтјева  по овом конкурсу је петнаест дана од дана објављивања на огласној табли  и интернет страници општине Берковићи.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Студенти који студирају неки од факултета који спадају у дефицитаран кадар на подручју општине Берковићи по одлуци Начелника општине Берковићи имаће предност приликом бодовања.

 

Достављено:

1.Одјељењу за финансије, привреду и јавне дјелатности

2. Огласна табла Општинске управе

3. Интернет страница Општине Берковићи

4.Архива

 

                                                                                           Н А Ч Е Л Н И К

 

                                                                                  

                                                                                            Ненад Абрамовић с.р

 

К О Н К У Р С За додјелу студентских стипендија