Opština Berkovici

Naslovna Berkovići Ostalo Odluka o legalizaciji objekata

Odluka o legalizaciji objekata

El. pošta Štampa PDF

O B A V J E Š T E NJ E

O DONOŠENJU ODLUKE O LEGALIZACIJI BESPRAVNO POČETIH ILI IZGRAĐENIH OBJEKATA ILI DIJELOVA OBJEKATA

Republika Srpska

Skupština Opštine Berkovići

Broj:02-022-30/10

Datum:2212.2010

 

 

Na osnovu člana 125. Zakona o uređenju prostora i građenju(Sl. Gl. RS 55/10), posebnih zakona i propisa donesenih na osnovu tih zakona, kao i dokumenata prostornog uređenja, člana 23. Statuta opštine Berkovići ("Službeni glasnik opštine Berkovići", broj 2/05), Skupština opštine Berkovići na sjednici održanoj dana16.12.2010. god., donosi

 

O D L U K U

O legalizaciji bespravno početih ili izgrađenih objekata ili dijelova objekata

 

*****

Ovom odlukom utvrđuju se uslovi i postupak legalizacije bespravno početih ili izgrađenih objekata ili dijelova objekata.

 

*****

Svi objekti izgrađeni do 1989 godine koji su prikazani na planovima urađenim od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Sarajevo na osnovu prvog aerofotogrametrijskog snimanja smatraju se legalno izgrađenim dok se svi ostali objekti koji nisu zabilježeni na planovima ili nisu snimljeni prilikom prvog aerofotogrametrijskog snimanja u opštini Berkovići smatraju bespravnim objektima i podliježu postupku legalizacije.

 

*******

Postupak legalizacije bespravno početih ili izgrađenih objekata ili dijelova objekata  će se provoditi osnovu Zakona o uređenju prostora i građenju (Sl. Gl. RS 55/10), posebnih zakona i propisa donesenih na osnovu tih zakona, kao i dokumenata prostornog uređenja donesenih u opštini Berkovići.

 

********

Lokacijski uslovi su tehnički stručni dokument koji određuje uslove za projektovanje i građenje, a prvi su dokumenat koji je neophodno obezbjediti u postupku legalizacije.

Zahtijev za lokacijske uslove podnosi se u pisarnici opštinske administrativne službe a svako zainteresovano lice može u kancelariji broj 10 izvršiti uvid u dokumenat prostornog uređenja prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijskih uslova.

         Uz zahtjev za lokacijske uslove investitor je dužan da priloži:

            a) kopiju katastarskog plana, odnosno ažurnu geodetsku podlogu za predložene trase za infrastrukturne linijske komunalne objekte,

            b) opis objekta,

            v) opis predložene tehnologije rada, ako je riječ o proizvodnom objektu,

            g) saglasnosti na lokaciju objekta, propisane posebnim zakonima i

            d) dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja nad zemljištem za objekte iz člana 78. Zakona o uređenju prostora i građenju.

 

******

Prilikom izdavanja lokacijskih uslova donosi se rješenje o visini naknade za uređenje građevinskog zemljišta i naknade za prirodnu pogodnost građevinskog zemljišta a donosi ga nadležni organ jedinice lokalne samouprave u skladu sa propisima kojima je ova oblast uređena.

******

Naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta kao i jednokratnu rentu investitor je dužan izmiriti na slijedeći način, a isto će biti navedeno u rješenju za plaćanje naknade:

-40% od utvrđenih iznosa po dobijanju rješenja,

-60% prije dobijanja rješenja o odobrenju za građenje, u jednoj  ili više rata, o čemu je dužan dostaviti dokaz o uplati.

******

Troškove izrade lokacijskih uslova snosi podnosilac zahtjeva.

*******

Lokacijski uslovi izdaju se , po pravilu, za trajne objekte.

Izuzetno, lokacijski uslovi se izdaju i za privremene objekte na lokacijama koje se nalaze na građevinskom zemljištu koje nije dovedeno konačnoj namjeni

*******

Podnosilac zahtjeva za izdavanje lokacijskih uslova, odmah  nakon izdavanja lokacijskih uslova, dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za izgradnju .

*******

Izgrađeni objekat ne može se početi koristiti, odnosno staviti u upotrebu prije nego što nadležni organ izda rješenje o odobrenju za upotrebu, na osnovu prethodno izvršenog tehničkog pregleda objekta.

*******

Za građevine čije građenje je započeto bez odobrenja za građenje poslije dana snimanja aerofotogrametrijskim snimkom a za koje u roku od godinu dana od dana donošenja ove odluke ne otpočne postupak  legalizacije završenog odnosno objekta u izgradnji kao i građevine za koje investitor podnese zahtjev za legalizaciju a on konačnim rješenjem bude odbijen donijeće se rješenje o rušenju.

 

Istekom roka od godinu dana od dana od dana donošenja ove odluke prestaje mogućnost naknadnog pribavljanja odobrenja za građenje.

 

 

Predsjednik SO Berkovići

Milenko Kojović

Odluka o legalizaciji objekata
 

Posjete

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas1430
mod_vvisit_counterJuce2586
mod_vvisit_counterOve nedelje4016
mod_vvisit_counterProšle nedelje41799
mod_vvisit_counterOvog mjeseca105196
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca188184
mod_vvisit_counterUkupno6603529