Opština Berkovici

Naslovna Berkovići Društvo Даје се Инвеститору „DROBEX“ d.о.о. Berkovići, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Даје се Инвеститору „DROBEX“ d.о.о. Berkovići, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

El. pošta Štampa PDF

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ

Општинска управа

Одјељење за општу управу

Број:03/4-36-9/18

Датум:10.07.2018.год.

Одјељење за општу управу општинске управе општине Берковићи, рјешавајући по захтјеву Инвеститора „DROBEX“ d.о.о. Berkovići, за издавање еколошке дозволе за изградњу фабрике за производњу флaширане воде са изворишта Прибиту, а на основу чл. 89. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српска", број: 71/12, 79/15) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српска", број 13/02, 87/07 и 50/10) доноси

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

1.Даје се Инвеститору „DROBEX“ d.о.о. Berkovići, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за фабрику за производњу флширане воде са изворишта Прибиту, номиналног капацитета производње од 4000 л/сат  на локацији означеној као број парцеле:2547/69 и 2547/70 (стари премјер) КО Хатељи у општини Берковићи.

 

2.Погони и постројења за које се издаје еколошка дозвола су:

2.1. Производна хала, спратности П+0, габарита: 40,30x10,0m,

2.2. Админисративни објекат, спратности П+1, габарита: 40,30x10,0m,

 

3.„DROBEX“ d.о.о. Berkovići дужан је да:

  1. Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине током рада и престанка рада постројења.

 

3.2. Примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија, током изградње, током рада и престанка рада постројења, у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, а посебно:

3.2.1 У току фазе грађења

Мјере за спречавање или смањење емисија у ваздух радне и животне средине

– Користити технички исправну механизацију;

– Радници морају користити заштитну опрему на раду;

– Током извођења радова вршити полијевање водом земљишта на евентуалним локацијама гдје може доћи до веће емисије прашине;

– Активности проводити у предвиђеним радним сатима.

Мјере за спречавање или смањење емисија у воде и на земљиште

– Придржавати се мјера за уређење простора у току извођења радова на изградњи постројења  кроз услове наведене у Урбанистичко-техничкој документацији и  Локацијским условима;

– Комплетан хумусни материјал скинути, депоновати и искористити за рекултивацију

девастираних површина и санацију простора након уклањања градилишта;

– Користити технички исправну механизацију и превозна средства на градилиштима за

транспорт опреме и материјала;

– Забрањено је вршити поправак механизације те измјену уља и утакање горива на локацији градилишта;

– Забрањено је прати машине и возила у зони радова, а правилном организацијом радова и надзором минимизирати могућност инцидентног загађења воде због немарности особља;

– Смјештај свих возила и механизације која користе течно гориво, мора бити на адекватном и уређеном водонепропусном платоу уз строгу контролу евентуалног загађења пољопривредног земљишта усљед изливања нафте и нафтних деривата, моторних уља и слично, као и деградације осталог пољопривредног земљишта које није обухваћено пројектом;

– По завршетку свих радова извршити демонтажу и уклањање свих објеката, а терен довести у првобитно стање;

– Обезбиједити возила која излазе са градилишта како не би дошло до расипања материјала и наношења блата на саобраћајнице.

Мјере за спречавање или смањење емисија буке

– Грађевинске радове који би производили велику буку изводити у одређеним временским интервалима и према одговарајућим прописима и стандардима;

– Забранити коришћење грађевинских машина у ноћном периоду и ограничити их на радне сате и дане у седмици;

– Радници на градилишту морају користити заштитну опрему против буке (заштита

антифонима и штитницима на ушима);

– У случају да поједине машине у току рада прекорачују дозвољене вриједности нивоа буке, потребно је забранити њихову употребу, односно користити модернију и технички исправну механизацију;

– Инвеститор је у обавези да од произвођача опреме, или од његовог заступника, захтијева да достави сву одговарајућу документацију о примјењеним конструктивним рјешењима и заштитној опреми против буке и вибрација.

Мјере за збрињавање чврстог отпада

– Отпад прикупљати и класификовати у складу са Каталогом отпада и збрињавати у сарадњи са овлаштеном институијом;

– Чврсти отпад депоновати у канту и одвозити до најближег мјеста за одлагање отпада;

– Уколико дође до неконтролисаног истицања опасних материја (гориво, уље) обезбиједити довољне количине апсорбента и адекватне посуде за прихватање горива, а њихов даљи третман препустити овлашћеној институцији која треба да обави уклањање опасних материја и асанацију терена;

Уговоре за збрињавање свих врста отпада закључити у складу са Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавача на одговорно лице система за прикупљање отпада ("Службени гласник Републике Српске", број 118/05).

Мјере заштите флоре и фауне

– Приликом извођења планираних радова треба строго водити рачуна да се што мање наруши стабилност екосистема;

– Користити постојећу мрежу путева и по заврштеку радова извршити њихову санацију;

– Забрањује се одлагање вишка материјала, бацање смећа и испуштање отпадог уља у околни простор;

– Користити аутохтоне врсте у озелењавају због очувања природног изгледа пејзажа.

Мјере за спречавање утицаја на становништво

– Обавеза Инвеститора је да изврши обавјештавање уколико се појави било који негативан утицај на здравље људи и животну средину у току извођења пројекта изградње и експлоатације предметног објекта у складу са законским одредбама Закона о заштитиживотне средине и надежностима Министарства здравља и социјалне заштите РепубликеСрпске.

– Када се ради о заштити здравља становништва, потребно је слиједити Здравствену политику и стратегије за здравље у Републици Српској до 2020. године и препоруке Стратегије запраћење и редукцију ризичних фактора животне и радне средине и јачање инфраструктуре ифункције установа за Здравствену заштиту у поступку израде просторних и других планова ("Службени гласник Републике Српске", број 56/02), који су у вези са Националним акционимпланом за здравље и животну средину (НЕХАП) за Републику Српску, усвојен од стране Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 1/02).

Мјере за заштиту културноисторијског наслијеђа

– Обавеза извођача је да уколико у току радова на изградњи фарме наиђе на археолошки локалитет за који се претпоставља да има статус културног добра, о томе обавијести Завод зазаштиту културно-историјског и природног наслијеђа и предузме све мјере како се културно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица, члан 82. Закона о културним добрима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 11/95 и 108/08).

– Обавеза извођача је да уколико у току радова на изградњи објекта наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минеролошко-петрографског поријекла а за које се претпоставља да има статус природног добра, о томе обавијести Завод за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа и предузме све мјере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица, члан 47. Закона о заштити природе.

– Ради очувања еколошких и пејзажних вриједности простора, препоручује се садња заштитног појаса око производног објекта и планирати садњу аутохтоних врста дрвећа.

3.2.2.У току експлоатације/кориштења објекта

Мјере за спречавање емисија у воду и мјере за заштиту земљишта

– Заштиту и контролу воде за пиће вршити у складу са Правилником о здравственој

исправности воде за пиће ("Службени гласник Републике Српске", број 75/15);

– Обезбиједити потребе за санитарном водом запослених из постојећих инсталација;

– Отпадне санитарно-фекалне воде одводити у трокоморну водонепропусну септичку

јаму. Исту чистити по потреби од стране обучених радника.

– Оборинске воде са кровних површина одводити олуцима у околно земљиште;

Мјере за спречавање или смањење емисија буке

– Посадити заштитни зелени појас, односно заштитну баријеру од одговарајућег

растиња-аутохтоних врста дрвећа, које задовољава критеријуме као што су брз раст,

дужи вегетациони период и друго у договору са одговарајућим стручњацима;

– Посебне мјере заштите од буке није потребно проводити, с обзиром на природу

технолошког процеса.

Мјере за управљање отпадом

– Проводити све мјере наложене у Плану управљања отпадом;

– У случају појаве апсорбената, филтерских материјала (укључујући филтере за уље

који нису другачије спецификовани), крпа за брисање, заштитне одјеће, који су

контаминирани опасним супстанцама, исте одвојено сакупљати, правилно

складиштити, одлагати у најменски означене посуде и по настанку већих количина

коначно збрињавати од стране овлаштеног предузећа са којим се треба склопити

Уговор;

– Септичку јаму на локацији чистити по потреби и садржај исте одвозитиу складу са

уговором са комуналним предузећем.

– Мијешани комунални отпад депоновати у канту и одвозити до најближег мјеста за

одлагање отпада;

– Спречити неконтролисано расипање отпада, који је и додатни узрок нарушавања

хигијенско-епидемиолошке ситуације ширих размјера. У складу са захтјевима Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени

гласник Републике Српске", број 19/15),

– Све Уговоре за збрињавање свих врста отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилником о условима за пренос обавеза управљањаотпадом са произвођача и продавача на одговорно лице система за прикупљањеотпада ("Службени гласник Републике Српске", број 118/05).

3.3. Одговорно лице овог постројења је дужно да предузме и остале активности и мјере за смањење емисија из погона, а које су наведене у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе.

 

  1. Приликом рада постројења не смију се прекорачити граничне вриједности за загађујуће материје и то:

4.1.Вриједности квалитета ваздуха морају бити усклађене са граничним вриједностима нивоа загађујућих материја у ваздуху утврђене Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске, број 124/12).

Граничне вриједности, толерантне вриједности и граница толеранције за заштиту здравља људи за сумпор-диоксид, азот-диоксид, суспендоване честице (РМ10 , РМ2.5), олово, бензен и угљен-моноксид

 

Период узимања средње вриједности мјерења

Гранична вриједност

Граница толеранције

Толерантна вриједност

Сумпор-диоксид

Један сат

350 µg/m3

150 µg/m3

500 µg/m3

Један дан

125 µg/m3

-

125 µg/m3

Календарска година

50 µg/m3

-

50 µg/m3

Азот-диоксид

Један сат

150 µg/m3

75 µg/m3

225 µg/m3

Један дан

85 µg/m3

40 µg/m3

125 µg/m3

Календарска година

40 µg/m3

20 µg/m3

60 µg/m3

Суспендоване честице РМ10

Један дан

50 µg/m3

25 µg/m3

75 µg/m3

Календарска година

40 µg/m3

8 µg/m3

48 µg/m3

Суспендоване честице РМ2.5 СТАДИЈУМ 1

Календарска година

25 µg/m3

5 µg/m3

30 µg/m3

Суспендоване честице РМ2.5 СТАДИЈУМ 2

Календарска година

20 µg/m3

-

20 µg/m3

Олово

Један дан

1 µg/m3

-

1 µg/m3

Календарска година

0,5 µg/m3

0,5 µg/m3

1 µg/m3

Бензен

Календарска година

5 µg/m3

3 µg/m3

8 µg/m3

Угљен-моноксид

Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

10 mg/m3

6 mg/m3

16 mg/m3

Један дан

5 mg/m3

5 mg/m3

10 mg/m3

Календарска година

3 mg/m3

-

3 mg/m3

 

Циљна вриједност за суспендоване честице РМ2.5

Период узимања средње вриједности мјерења

Циљна вриједност

Календарска година

25 µg/m3

 

Циљна вриједност за приземни озон

Циљ

Период рачунања просјечне вриједности

Циљна вриједност

Заштита здравља људи

Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

120 µg/m3

Заштита вегетације

Од маја до јула

18 000 µg/m3

 

Циљна вриједност за арсен, кадмијум, никл и бензо(а)пирен

Загађујућа материја

Циљна вриједност

Арсен

6 ng/m3

Кадмијум


5 ng/m3

Никл


20 ng/m3

Бензо(а)пирен


1 ng/m3

 

Гасовите неорганске материје:

Период узимања средње вриједности мјерења

Максимална дозвољена концентрација

Амонијак (NH3)

 

Један дан


270 µg/m3

Календарска година


  1. µg/m3

 

4.2. Дозвољени нивои вањске буке према Правилнику о дозвољеним границама интензитета звука и шума (Сл. лист СРБиХ, бр. 46/89):

Подручје (зона)

Намјена подручја

Највише дозвољени нивои вањске буке dB (A)

Еквивалентни нивои Leq

Дан

Ноћ

I

Болничко, љечилишно

45

40

II

Туристичко, рекреацијско, опоравилишно

50

40

III

Чисто стамбено, васпитно-образовне и здравствене институције, јавне зелене и рекреационе површине

55

45

IV

Трговачко, пословно, стамбено и стамбено уз саобраћајне коридоре, складишта без тешког транспорта

60

50

V

Пословно, управно, трговачко, занатско, сервисно

65

60

VI

Индустријско, складишно, сервисно и саобраћајно подручје без станова

70

70

 

Дјеловање буке изван локације постројења не смије да прелази дозвољену границу за четврту  зону, обзиром да се у овом случају ради о овој намјени подручја.

 

4.3.Граничне вриједности за квалитет воде, у складу са Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде (Службени гласник Републике Српске, 44/01):

Р. Бр.

Параметар

Јединица мере

Гранична вредност

1.

Температура воде

°C

30

2.

pH

 

6,5-9,0

3.

Алкалитет

mg. CaCO3/l

-

4.

Електропроводљивост

μS/cm

-

5.

Остатак испарења-укупни

mg/l

-

6.

Остатак-нефилтрабилни

mg/l

35

7.

Остатак-филтрабилни

mg/l

-

8.

Суспендоване материје по Imhoff-u

ml taloga/l

0,5

9.

Растворени кисеоник

mg/l


% засићења

-

 

10.

HPK

mg/l

125

11.

BPK5

mg/l

25

12.

Амонијачни азот

mg/l

10

Амонијак

mg/l

-

13.

Нитритни азот

mg/l

1

14.

Нитратни азот

mg/l

10

15.

Укупни азот

mg/l

15

16.

Укупни фосфор

mg/l

3

17.

Масти и уља

mg/l

-

18.

Гвожђе

mg/l

2 000

19.

Кадмијум

mg/l

10

20.

Манган

mg/l

500

21.

Никл

mg/l

10

22.

Олово

mg/l

10

23.

Укупни хром

mg/l

100

24.

Цинк

mg/l

1 000

 

Параметри и класе квалитета површинских вода:

Параметар


Класа квалитета површинских

вода

 

I

II

III

IV

V

pH – вриједност

6,88,5

6,88,8

6,5-9,0

6,59,5

<6,5;>9,5

Алкалитет, као CaCO3 g/m³

>175

175-150

150-100

100-50

<50

Укупна тврдоћа, као CaCO3, g/m³

>160

160-140

140-100

100-70

<70

Електропроводљивост, μS/cm

<400

400-600

600-800

800-1500

>1500

Укупне чврсте материје, g/m³

<300

300-350

350-450

450-600

>600

Укупне сусп.материје, g/m³

<2

2-5

5-10

10-15

>15

Растворени кисеоник, g/m³

>7

7-6

6-4

4-3

<3

Засићеност кисеоником, %

80-100

80-70

70-50

50-20

<20

Презасићеност кисеоником

 

110-120

120-130

130-150

>150

БПК5 при 20°C, g O2/m³

<2

2-4

4-7

7-15

>15

ХПК из KMnO4 , g O2/m³

<6

6-10

10-15

15-30

>30

Амонијачни азот, g/m³

<0,1

0,1-0,2

0,2-0,4

0,4-1,0

>1,0

Нитритни азот, g/m³

<0,01

0,01-0,03

0,03-0,05

0,05-0,2

>0,2

Нитратни азот, g/m³

<1

1-6

6-12

12-30

>30

Фосфор, g/m³

<0,01

0,01-0,03

0,03-0,05

0,05-0,1

>0,1

PAH, mg/m³

<0,1

0,1-0,2

0,1-0,2

0,2-0,5

>0,5

PCBs, mg/m³

<0,01

<0,02

0,02-0,04

0,04-0,06

>0,06

Фенолни индекс, mg/m³

<1

1-3

3-5

5-10

>10

Минерална уља, mg/m³

<10

10-20

20-50

50-100

>100

Детерџенти, mg/m³

<100

100-200

200-300

300-500

>500

Гвожђе, mg/m³

<100

100-200

200-500

500-1000

>1000

Манган, mg/m³

<50

50-100

100-200

200-400

>400

Олово, mg/m³

<0,1

0,1-0,5

0,5-2

2-5

>5

Кадијум, mg/m³

-

0,05-1

1-2

2-5

>5

Арсен, mg/m³

<10

10-20

20-40

50-70

>70

Укупни хром, mg/m³

<5

5-15

15-30

30-50

>50

Сулфатиi, g/m³

<50

50-75

75-100

100-150

>150

Хлориди, g/m³

<20

20-40

40-100

100-200

>200

Флуориди, g/m³

<0,5

0,5-0,7

0,7-1,0

1,0-1,7

>1,7

Укупни колиформи, N/100ml

<50

50-5000

5*103-5*104

5*104-5*105

>105

4.4.Максимално дозвољене количине (MДК) опасних и штетних материја за индустријска и пољопривредна земљишта према различитим Правилницима

 


Редни број


Елемент

Индустријско земљиште

Пољопривредно земљиште

Холандски стандарди 2009, интервентне вриједности

The European Council Regulation EEC No 2092/91

Службене новине ФБиХ, бр. 72/09


Пјесковито земљиште


Прашкасто-иловасто земљиште


Глиновито земљиште

1.

Олово (Pb)

530

100

50

80

100

2.

Никл (Ni)

210

50

30

40

50

3.

Кадмијум (Cd)

12

2

0,5

1,0

1,5

4.

Хром (Сr)

380

150

50

80

100

5.

Цинк (Zn)

-

-

100

150

200

6.

Жива (Hg)

-

-

0,5

1

1,5

 

5.Мониторинг

У току рада предметног објекта, у сврху спровођења мјера заштите, а с циљем спречавања и

ублажавања загађења елемената и фактора животне средине неопходно је успоставити мониторинг који ће своју функцију имати у току читавог периода рада, са могућношћу да се елементи мониторинга мијењају и усавршавају са потребама праћења загађивача квалитета за доле наведено.

У сваком плану мониторинга морају бити дефинисани слиједећи ставови:

1. Предмет мониторинга;

2. Параметар који се осматра;

3. Мјесто вршења мониторинга;

4. Начин вршења мониторинга одабраног фактора/врста опреме за мониторинг;

5. Вријеме вршења мониторинга, сталан или повремен мониторинг;

6. Разлог због чега се врши мониторинг одређеног параметра.

 

Табела 4. План мониторинга

Предмет мониторинга

Параметар

који се

осматра

Мјесто вршења

мониторинга

Вријеме и

начин вршења

мониторинга

Разлог због

чега се врши

мониторинг

одређеног

параметра


Одговорност

Квалитет

ваздуха

Емисије у

отпадном гасу

Неорганске

гасовите

материје у

отпадном

гасу

разврстане у

класе

штетности

од I до IV

класе-NH3 и

укупне

чврсте

честице у

отпадном

гасу, а све

према

ПРИЛОГУ 4

Правилника

о мјерама за

спречавање

и смањење

загађивања

ваздуха и

побољшање

квалитета

ваздуха

("Службени

Гласник РС

бр. 03/15,

51/15 и

47/16)

На испусту из

котловнице

Један (1) пут

годишње.

Да се утврди

вриједност

загађујућих

материја.

Извођач: Фирма

специјализована

за мониторинг

ваздуха;

Надзор:

Инвеститора

или

овлаштена

особа.

Начин и обавеза извјештавања о извршеним мјерењима

Према члану 92. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике

Српске", бр. 71/12 и 79/15) о резултатима мониторингу одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора на начин одређен еколошком дозволом.

Обвезник је дужан доставити Извјештај о резултатима мониторинга органу надлежном

за издавање еколошке дозволе и органу надлежном за вршење инспекцијског надзора у року од 30 дана од дана извршења мјерења.

Чланом 102. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике

Српске", бр. 71/12 и 79/15) прописана је обавеза вођења Регистра испуштања и преноса

загађујућих материја.

Одговорно лице постројења за које је издата Еколошка дозвола дужно је да доставља

Извјештај Републичком хидрометеоролошком заводу о испуштањима и преносима

загађујућих материја ван локације постројења према Правилнику о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача (''Службени гласник Републике Српске'', број 92/07).

 

6.Саставни дио овог рјешења чине «Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе»  број:500-08/18 израђени од овлашћене институције „В&З - ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука.

 

7. Aдминистративна такса  за издавање еколошке дозволе уплаћена у износу од  50,00 КМ, а доказ о уплати достављен приликом подношења захтјева.

 

8. Општинска управа врши сваких пет година ревизију и обнављање издате еколошке дозволе, мијењајући по потреби услове из дозволе.

 

9. Општинска управа може извршити ванредну ревизију еколошке дозволе у случајевима утврђеним чл. 95. став 1. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српска", број 71/12,79/15)

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Дана 08.06.2018. године инвеститор „DROBEX“ d.о.о. Berkovići, поднио је општинској управи  захтјев за издавање еколошке дозволе за фабрику за производњу флширане воде са изворишта Прибиту, номиналног капацитета производње од 4000 л/сат  на локацији означеној као број парцеле:2547/69 и 2547/70 (стари премјер) КО Хатељи у општини Берковићи

 

У складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине, уз захтјев су приложени Докази, који су према истој одредби израђени од „В&З - ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука, институције овлашћене од Министарства за обављање дјелатности из области заштите животне средине.

Докази поднијети уз захтјев садрже елементе које прописује члан 85. став 1. Закона о заштити животне средине.

Надаље, у складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине општинска управа општине Берковићи је путем огласне плоче обавјестила заинтересовану јавност о садржају поднешеног захтјева и у трајању од 30 дана ставила на бесплатан увид захтјев за издавање еколошке дозволе са приложеном документацијом.

У Законом одређеном року а ни до дана одлучивања није било примједби заинтересоване јавности на поднешени захтјев и документацију.

У резимеу Доказа  „В&З - ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука констатује да се на предметној локацији, само уз поштовање предложених мјеразаштите, угрожавање квалитета и квантитета животне средине може свести на дозвољену мјеру, тј. предвиђеним радом неће се угрозити квалитет животне средине, становништво, природна добра у ближој и даљој околини локације предметног објекта.

Захтјев за еколошку дозволу урађен је у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине.

Цијенећи да су докази израђени у складу са одредбама члана 85. Закона о заштити животне средине, као и чињеницу да у законском року није било примједби јавности, општинска управа је на основу члана 89. Закона о заштити животне средине одлучила као у диспозитиву рјешења.

Општинска административна такса у износу од 50,00 КМ наплаћена је по тарифном броју 15. Одлуке о општинским административним таксама (Службени гласник Општине Берковићи, број 2/12).

Упуство о правном средству

 

         Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију у Бања Луци у року од 15 дана од дана пријема рјешења.

Жалба се улаже непосредно писмено или усмено на записник или се шаље поштом овој управи таксирана са 10,00 КМ општинске административне таксе.

           Начелник одјељења

                                                                                                за општу управу

 

                                                                                                  Илија Шетка

Достављено:

  1. „DROBEX“ d.о.о. Berkovići

  2. Републичком еколошком инспектору

  3. Евиденцији

  4. а/а

Даје се Инвеститору „DROBEX“ d.о.о. Berkovići, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
 

Posjete

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas7865
mod_vvisit_counterJuce7926
mod_vvisit_counterOve nedelje38661
mod_vvisit_counterProšle nedelje66991
mod_vvisit_counterOvog mjeseca177202
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca295267
mod_vvisit_counterUkupno8981881