Opština Berkovici

Naslovna Berkovići Društvo Ј А В Н И К О Н К У Р С за избор и именовање три члана Управног одбора за предшколско васпитање и образовање Дјечији вртић „Света Новомученица милица- Дете“ Берковићи

Ј А В Н И К О Н К У Р С за избор и именовање три члана Управног одбора за предшколско васпитање и образовање Дјечији вртић „Света Новомученица милица- Дете“ Берковићи

El. pošta Štampa PDF

На основу члана 8.Закона о Министарским владиним и другим именовањима Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“ број 41/03) и члана 16. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ број 68/07 и 109/12) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање три члана Управног одбора за предшколско васпитање и образовање Дјечији вртић „ Света Новомученица Милица- Дете“ Берковићи („Службени гласник општине Берковићи“ број 7/17), Скупштина општине Берковићи   р а с п и с у ј е

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

                               за избор и именовање три члана Управног одбора за

                            предшколско васпитање и образовање Дјечији вртић

„Света Новомученица милица- Дете“ Берковићи

1I.                   Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање три члана Управног одбора за предшколско васпитање и образовање Дјечији вртић „Света Новомученица Милица –Дете“ Берковићи и то :

-      један представник из реда оснивача

-      један представник из реда Савјета родитеља

-      један представник из реда Стручног вијећа предшколске установе

1II.                Опис послова

Послови и надлежност Управног одбора утврђени су Законом о систему јавних служби, актом о оснивању и Статутом установе.

1III.             Мандат

Чланови Управног одбора именују се за период од четири године.

1IV.             Статус

Актом о именовању чланова Управног одбора не заснивају радни однос . Чланови Управног одбора за свој рад не остварују право на накнаду.

1V.                Општи услови за кандидате

-да су држављани Републике Српске односно Босне и Херцеговине

                 - да је старији од 18 година

                 - да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од                                                   

                   најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело који га чини  

                   неподобним за обављање послова члана Управног одбора.

--          да није отпуштан из државне службена на основу дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ у периоду од три године прије објављивања Конкурса

--          да се на кандидата не односе одредбе члана 9. тачка 1. Устава Босне и Херцеговине

--          да се против њеага не води кривични поступак

1VI.             Посебни услови за кандидате

Висока ( VII степен или виша (VI степен ) стручна спрема или завршен први циклус студија са оствареним најмање 180 односно 240Е CTS бодова , познавање начина рада , пословања , функционисање и проблематиком предшколске установе.

1VII.          Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности и активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са законом о министарским , владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске „ број 41/03) и Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске „ број 73/08 и 52/14).

1VIII.       Потребна документа

Уз пријаву на Конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оргиналу или овјерену копију.

-          увјерење о држављанству

-          извод из матичне књиге рођених

-          диплома о стручној спреми

-          овјерену изјаву да кандидат није отпуштан из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Б и Х , у периоду од 3 (три) године прије објављивања Конкурса

-          Увјерење да није осуђиван на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање функције (увјерење о некажњавању).

-          Увјерење о невођењу кривичног поступка

-          Овјерену изјаву да се не налази у сукобу интереса

-          Овјерену изјаву да се на кандидата не односе одредбе члана 9. тачка 1. Устава БиХ односно да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да није под оптужбом тог суда.

1IX.             Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса на огласној табли општине и сајту општине Берковићи и дневном листу „ГЛАС СРПСКЕ“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање .

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ ,“ КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ „ Видуша б.б.  88363 Берковићи.

Број: 01-111-1/18

Дана: 08.02.2018. године

                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                                Стефан Муратовић с.р

Ј А В Н И  К О Н К У Р С                за избор и именовање три члана Управног одбора за               предшколско васпитање и образовање Дјечији вртић „Света Новомученица милица- Дете“ Берковићи
 

Posjete

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas5926
mod_vvisit_counterJuce6527
mod_vvisit_counterOve nedelje19619
mod_vvisit_counterProšle nedelje56910
mod_vvisit_counterOvog mjeseca142650
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca200512
mod_vvisit_counterUkupno7981387