Opština Berkovici

Naslovna Berkovići Društvo ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање диектора

ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање диектора

El. pošta Štampa PDF

На основу члана 8. Закона о министарским,владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник РС“, број: 4/03), члана 18.Закона о систему јавних служби („Службени гласник РС“, број: 68/07), члана 81. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број:79/15), члана 45. Статута Ј.У. за предшколско васпитање и обрзовање Дјечији вртић „Света Новомученица Милица – Дете“ Берковићи и Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Ј.У. за предшколско васитање и образовање Дјечији вртић „Света новомученица Милица – Дете“ Берковићи, број: 01-022-25/17 од 12.06.2017.год., Скупштина општине Брковићи расписује :

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање диектора Ј.У. за предшколско васпитање и образовање

Дјечији вртић“ Света Новомученица Милица-Дете“ Берковићи

I Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање директора Ј.У. за предшколско васпитање и образовање Дјечији вртић „Света Новомученица Милица – Дете“ Берковићи.

II ОПИС ПОСЛОВА

Директор установе организује рад установе, заступа установу и руководи пословањем, обезбјеђује и одговара за законитост пословања, предлаже пословну политику и обавља друге послове утврђене Статутом и одлукама оснивача.

III МАНДАТ

Директор се именује на период од 4 (четири) године.

IV ОПШТИ УСЛОВИ

-          Да су држављани РС или БиХ;

-          Да су старији од 18 година;

-          Да није отпуштан из државне службе на основу дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ или ентитета у периоду од 3 (три) године прије објављивања Конкурса;

-          Да не служи казну Међународног суда и да нису под општужбом истог;

-          Да кандидат није осуђиван за кривично дјело које га чини непогодним за вршење дужности:

-          Да има општу здравствену способност.

V ПОСЕБНИ УСЛОВИ

-          Први циклус одговарајућег студијског програма или еквивалент потребан за рад у предшколским установама на пословима васпитача или стручног сарадника, први циклус одговарајућег студијског програма или еквивалент постребан за рад у васпитно образовној установи на пословима наставника или стручног сарадника, дипломирани правник или дипломирани економиста.

-          Најмање пет година радног искуства у струци након стицања високе стручне спреме.

VI СУКОБ ИНТЕРЕСА

Кандидати не могу обављати дужност, активност или бити на положају који их доводи до сукоба интереса према важећим прописима.

VII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

  1. Увјерење о држављанству.
  2. Извод из матичне књиге рођених..
  3. Овјерену копију дипломе о школској спреми.
  4. Увјерење да се не води кривични поступак.
  5. Увјерење о некажњавању.
  6. Потписану и овјерену изјаву да кандидат није отпуштан из државне службе на основу дисциплинске мјере на било ком нивоу власти БиХ или ентитета у периоду од 3 (три) године прије објављивања конкурса.
  7. Потписану и овјерену изјаву да кандидат не служи казну Међународног суда и да није под општужбом истог.
  8. Потписану и овјерену изјаву да не обавља дужност и активности на положају који доводи до сукоба интереса према важећим прописима.
  9. Доказ о радном искуству.
  10. Љекарско увјерење о испуњавању опште здравствене способности кандидат ће доставити након спроведеног конкурса и коначног именовања.

Сва потребна документација треба бити у оригиналу или овјереној копији.

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест ) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „ГЛАС СРПСКЕ“ на огласној табли општине и сајту општине Берковићи.

Непотпуне и неблаговоремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ „КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ“ Видуша б.б. 88363 БЕРКОВИЋИ.

Број: 01-111-1/17                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Дана, 25.07.2017. године                                                                                         Стефан Муратовић

http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_izbor_i_imenovanje_diektora_j.u._djeciji_vrtic_sveta_novom/

ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање диектора
 

Posjete

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas4028
mod_vvisit_counterJuce2586
mod_vvisit_counterOve nedelje6614
mod_vvisit_counterProšle nedelje41799
mod_vvisit_counterOvog mjeseca107794
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca188184
mod_vvisit_counterUkupno6606127